Fizika
Fizika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Velika Gorica
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 729
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 740
3 Matrice - sažetak
Petra 5283
4 ELIPSA
drago 2637
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2419
6 Mnogokuti
Slađana 8120
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3492
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2271
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4879
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7015
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 11926
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13625
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 14692
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13272
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7973
16 Potencije
Slađana 16730
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10751
18 PRIZME
Jelena 3717
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 15497
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2474
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2947
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3481
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6753
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6388
25 DIJELENJE NULOM
drago 7158
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3652
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3250
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14172
29 VJEROJATNOST 2
drago 2423
30 Matematika - priprema i svladavanje
2829
31 VJEROJATNOST 1
drago 2663
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 54347
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 16792
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5934
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3721
36 Lokalni ekstremi
Tina 12273
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 16486
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6515
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7713
40 Elipsa
Tina 7162
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6668
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4765
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4255
44 Računanje derivacija
10111
45 Brzina
Lovro 3485
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13656
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5517
48 Maksimum funkcije
5088
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5269
50 Račun sudova
Andrej 6566
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9933
52 Jednadžbe pravca
3760
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5540
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10775
55 Trostruki integrali
Lovro 6715
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5769
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5728
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6191
59 Dvostruki integrali
Lovro 5475
60 Derivacija
Lovro 3954
61 Gama funkcija
Lovro 4245
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6371
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6673
64 Funkcije
5678
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5298
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9832
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12390
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 26376
69 Proporcije
11975
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12499
71 Kompleksni brojevi
3007
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9903
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14134
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 21830
75 Interkvartil
7181
76 RASPON VARIJACIJE
4575
77 KVARTILI
4545
78 MJERE DISPERZIJE
3213
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3583
80 Faktorizacija formule
6830
81 Faktorizacija
6065
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10089
83 Faktorizacija metode i primjeri
4335
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21112
85 MEDIJAN
7153
86 Geometrijski niz
5302
87 MOD
4150
88 Kružnica
5932
89 ARITMETIČKA SREDINA
10565
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5624
91 Aritmetički niz
5149
92 HARMONIJSKA SREDINA
8093
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6283
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7471
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9806
96 Grafovi funkcija
Ivan 4940
97 Vektori
Ivan 5872
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8932
99 Translacija
Ivan 10204
100 Osna simetrija
Ivan 5921
101 Centralna simetrija
Ivan 7443
102 Rotacija
Ivan 4273
103 Pitagorin poučak
Ivan 13319
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5434
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7015
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9015
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5538
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5567
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
133275
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12902
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2999
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33934
113 Kvadratna jednadžba
4437
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4561
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2778
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4116
117 Spirala drugog korijena
16044
118 Prizma
Ivan 5003
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7070
120 Piramida
Ivan 4478
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6334
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6569
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5107
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7486
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4939
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5443
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5013
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10449
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5853
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4263
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4679
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5264
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6221
134 Simetrala kuta
Ivan 8756
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10894
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3796
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6445
138 Visina trokuta
Ivan 3915
139 Površina trokuta
Ivan 5614
140 Zbroj kutova trokuta
7640
141 Površina trokuta
129077
142 Visina trokuta
24150
143 Sukladnost trokuta
14062
144 Simetrala kuta
23433
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7764
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7824
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11482
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9631
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3972
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4540
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5896
152 Podsjetnik razlomci
5713
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5288
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12465
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10120
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15093
157 Problemski zadaci
56041
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7259
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10259
160 Rad sa zagradama
Ivan 23764
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10080
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12150
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4276
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10906
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4570
166 Cijeli brojevi
Ivan 8894
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2831
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3471
169 Pojam četverokuta
Ivan 3561
170 Vrste četverokuta
Ivan 4941
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5080
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8489
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6697
174 Sličnost trokuta
4704
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14854
176 Postotci
11645
177 Statistika i vjerojatnost
4724
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
45846
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25457
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9256
181 Mnogokuti i krug
5099
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6771
183 Zadatak s crtanjem pravca
1917
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11879
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5057
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5252
187 Talesov poučak
Ivan 8708
188 Pravac i kružnica
Ivan 4174
189 Opseg kruga
Ivan 6373
190 Kružni luk
Ivan 5008
191 Površina kruga
Ivan 4240
192 Koordinatni sustav u ravnini
7312
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17244
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14699
195 Potencije
2490
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11681
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9990
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12438
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7816
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4471
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3867
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4858
203 Vektori
6221
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6762
205 Talesov poučak
3657
206 Kugla
13877
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9001
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5654
209 KOSA ASIMPTOTA
7159
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12764
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12570
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3413
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7469
214 POLINOMI
19932
215 Pravila deriviranja i primjeri
15071
216 Potencije - osnovne operacije
15775
217 Faktorizacija polinoma
16434
218 Integral i primitivna funkcija
12082
219 Limes niza
9798
220 Nizovi
8028
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3589
222 proporcionalnosti - zadatak
2574
223 Prebrojivi skupovi
2433
224 Kombinacije
2192
225 Geometrijska vjerovatnost
2051
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4738
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3566
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5578
229 Kružnica
2449
230 Adicijske formule
23235
231 Permutacije
3977
232 Geometrijski niz
3936
233 Princip matematičke indukcije
8281
234 Aritmetički niz
6135
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4566
236 Kolinearnost točaka
13098
237 Obrnuta proporcionalnost
10614
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7837
239 Sukladnost trokuta - poučci
6892
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5932
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2956
242 Moja matematika:-)
4413
243 Polinomi
3790
244 Funkcije
2661
245 Primjena trigonometrije trokuta
10033
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8309
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11827
248 matematička indukcija
7564
249 Neki poučci o kutovima
7373
250 Kutovi
6492
251 Rotacija i centralna simetrija
10323
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12706
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6325
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4084
255 Faktorijele
Vedrana 3924
256 Modul kompleksnog broja
5733
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9377
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
23881
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11454
260 Kompleksni broj
Vedrana 3241
261 Rješenja maturalne zadaće
3262
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33468
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1495
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3832
3 Korijeni
8277
4 Formule - Algebarski izrazi
58440
5 Potencije
Vedrana 10429
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14982
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 289666
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7983
9 Algebarski izrazi
10589
10 Formule pretvorbe
4626
11 Trigonometrijski identiteti
7177
12 SIN COS POUČCI
4850
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48576
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4413
15 Kompleksni brojevi
2557
16 Postotni i kamatni račun
11035
17 Afina funkcija
5699
18 Kvadratna jednadžba
5742
19 Kvadratna funkcija
8099
20 Eksponencijalna funkcija
2500
21 Logaritamska funkcija
3629
22 Pravac
4641
23 Algebarski izrazi
2583
24 Potencije
2310
25 Trokut
2770
26 Pravilni mnogokuti
6859
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33601
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5204
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6378
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8463
4 Matrice
Tina 1807
5 Globalni ekstremi
Tina 7002
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4184
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4268
8 Diferencijalne jednadžbe
2531
9 Derivacije
3797
10 Beskonačni Redovi
2093
11 Analiza toka funkcije
5167
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2416
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2487
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2402
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2092
16 Funkcije limes neprekinutost
2588
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2163
18 Vektori u prostoru
3238
19 Teoremi srednje vrijednosti
2096
20 Određeni integrali
2665
21 Nepravi integrali
2690
22 Neodređeni integrali
3381
23 Laplaceova transformacija
4793
24 Aritmetički niz
29224
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 515
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 830
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 470
4 Limes funkcije
Marino 1261
5 Postoci
Slađana 2477
6 Trigonometrijski zadaci
2933
7 Proporcije i obrnute proporcije
4725
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4259
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4687
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 119155
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12794
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13546
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7154
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49787
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16822
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15158
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 52633
18 Vektori i matrice
6040
19 Uvod u statistiku
2761
20 Trigonometrija
7500
21 Sistem linearnih jednadžbi
3965
22 Razni zadaci, testovi
5337
23 Razlomci
9926
24 Potencije i korjeni
9771
25 Polinomi i racionalni izrazi
4055
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16988
27 Određeni integrali
4100
28 Nejednadžbe
7334
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14842
30 Kvadratne jednadžbe
3756
31 Kompleksni brojevi
2730
32 Jednadžbe višeg reda
3092
33 Geometrija
3773
34 Funkcije
3030
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13144
36 Digitalna algebra
2216
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9842
38 Analitička geometrija
8330
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7749
40 Vektori
22521
41 Godišnji ispit znanja I
4958
42 Godišnji ispit znanja II
4319
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3943
2 1=2 ???
Jasmin 1788
3 Komplexni broj
Jasmin 2663
4 Sinus i 6
Jasmin 1395
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5565
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2123
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2262
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2589
9 0=2 ??
Jasmin 1787
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2590

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 479 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika