Matematika
Matematika/SESVETE
Kemija
Kemija/Zagreb
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Fizika
Fizika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Ostalo
Ostalo/Rijeka
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Split
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Fizika
Fizika/Sesvete
Strani jezici
Strani jezici/Split
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 775
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 782
3 Matrice - sažetak
Petra 5360
4 ELIPSA
drago 2686
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2465
6 Mnogokuti
Slađana 8312
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3560
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2319
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4942
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7156
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12134
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13850
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 15064
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13591
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8067
16 Potencije
Slađana 17256
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10891
18 PRIZME
Jelena 3761
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 15808
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2515
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2995
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3539
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6862
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6461
25 DIJELENJE NULOM
drago 7270
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3700
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3295
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14309
29 VJEROJATNOST 2
drago 2473
30 Matematika - priprema i svladavanje
2869
31 VJEROJATNOST 1
drago 2712
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 56112
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 17313
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5981
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3768
36 Lokalni ekstremi
Tina 12439
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 16825
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6633
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7849
40 Elipsa
Tina 7335
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6727
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4799
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4310
44 Računanje derivacija
10263
45 Brzina
Lovro 3545
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13741
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5565
48 Maksimum funkcije
5138
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5321
50 Račun sudova
Andrej 6635
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9988
52 Jednadžbe pravca
3814
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5590
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10900
55 Trostruki integrali
Lovro 6770
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5824
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5776
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6227
59 Dvostruki integrali
Lovro 5515
60 Derivacija
Lovro 4008
61 Gama funkcija
Lovro 4292
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6439
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6725
64 Funkcije
5743
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5348
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9936
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12573
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 27382
69 Proporcije
12087
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12568
71 Kompleksni brojevi
3048
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9946
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14232
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 22131
75 Interkvartil
7254
76 RASPON VARIJACIJE
4617
77 KVARTILI
4590
78 MJERE DISPERZIJE
3246
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3623
80 Faktorizacija formule
6878
81 Faktorizacija
6097
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10142
83 Faktorizacija metode i primjeri
4375
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21486
85 MEDIJAN
7197
86 Geometrijski niz
5346
87 MOD
4190
88 Kružnica
5990
89 ARITMETIČKA SREDINA
10647
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5682
91 Aritmetički niz
5185
92 HARMONIJSKA SREDINA
8191
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6343
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7528
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9880
96 Grafovi funkcija
Ivan 5012
97 Vektori
Ivan 5927
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9002
99 Translacija
Ivan 10315
100 Osna simetrija
Ivan 5961
101 Centralna simetrija
Ivan 7514
102 Rotacija
Ivan 4334
103 Pitagorin poučak
Ivan 13408
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5472
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7068
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9080
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5592
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5611
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
135660
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12978
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3042
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34007
113 Kvadratna jednadžba
4485
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4605
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2813
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4156
117 Spirala drugog korijena
16133
118 Prizma
Ivan 5046
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7111
120 Piramida
Ivan 4513
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6372
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6629
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5156
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7562
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4990
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5489
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5061
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10520
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5915
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4313
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4719
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5324
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6266
134 Simetrala kuta
Ivan 8816
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10961
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3844
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6497
138 Visina trokuta
Ivan 3958
139 Površina trokuta
Ivan 5662
140 Zbroj kutova trokuta
7706
141 Površina trokuta
131600
142 Visina trokuta
24808
143 Sukladnost trokuta
14256
144 Simetrala kuta
23646
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7819
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7881
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11583
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9721
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4036
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4597
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5951
152 Podsjetnik razlomci
5739
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5348
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12532
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10184
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15152
157 Problemski zadaci
56639
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7304
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10333
160 Rad sa zagradama
Ivan 24155
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10146
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12235
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4343
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10996
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4620
166 Cijeli brojevi
Ivan 8967
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2870
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3505
169 Pojam četverokuta
Ivan 3624
170 Vrste četverokuta
Ivan 4998
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5125
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8562
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6746
174 Sličnost trokuta
4748
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14904
176 Postotci
11717
177 Statistika i vjerojatnost
4761
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
46825
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25545
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9328
181 Mnogokuti i krug
5143
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6817
183 Zadatak s crtanjem pravca
1949
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12183
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5113
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5312
187 Talesov poučak
Ivan 8827
188 Pravac i kružnica
Ivan 4221
189 Opseg kruga
Ivan 6435
190 Kružni luk
Ivan 5059
191 Površina kruga
Ivan 4297
192 Koordinatni sustav u ravnini
7356
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17451
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14758
195 Potencije
2517
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11817
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10065
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12522
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7889
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4516
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3910
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4909
203 Vektori
6267
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6814
205 Talesov poučak
3683
206 Kugla
14059
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9048
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5705
209 KOSA ASIMPTOTA
7194
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12855
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12817
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3454
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7568
214 POLINOMI
20184
215 Pravila deriviranja i primjeri
15248
216 Potencije - osnovne operacije
15990
217 Faktorizacija polinoma
16614
218 Integral i primitivna funkcija
12240
219 Limes niza
9866
220 Nizovi
8114
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3638
222 proporcionalnosti - zadatak
2623
223 Prebrojivi skupovi
2481
224 Kombinacije
2236
225 Geometrijska vjerovatnost
2087
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4796
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3618
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5639
229 Kružnica
2501
230 Adicijske formule
23361
231 Permutacije
4026
232 Geometrijski niz
3986
233 Princip matematičke indukcije
8351
234 Aritmetički niz
6198
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4627
236 Kolinearnost točaka
13424
237 Obrnuta proporcionalnost
10777
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7913
239 Sukladnost trokuta - poučci
6968
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6003
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3003
242 Moja matematika:-)
4456
243 Polinomi
3824
244 Funkcije
2706
245 Primjena trigonometrije trokuta
10104
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8383
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11906
248 matematička indukcija
7605
249 Neki poučci o kutovima
7429
250 Kutovi
6543
251 Rotacija i centralna simetrija
10379
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12818
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6400
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4120
255 Faktorijele
Vedrana 3973
256 Modul kompleksnog broja
5792
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9557
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
24157
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11558
260 Kompleksni broj
Vedrana 3283
261 Rješenja maturalne zadaće
3317
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33548
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1532
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3897
3 Korijeni
8385
4 Formule - Algebarski izrazi
59735
5 Potencije
Vedrana 10549
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15188
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 300047
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8044
9 Algebarski izrazi
10713
10 Formule pretvorbe
4676
11 Trigonometrijski identiteti
7232
12 SIN COS POUČCI
4886
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48922
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4452
15 Kompleksni brojevi
2586
16 Postotni i kamatni račun
11116
17 Afina funkcija
5749
18 Kvadratna jednadžba
5833
19 Kvadratna funkcija
8165
20 Eksponencijalna funkcija
2543
21 Logaritamska funkcija
3696
22 Pravac
4695
23 Algebarski izrazi
2615
24 Potencije
2345
25 Trokut
2804
26 Pravilni mnogokuti
6892
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33699
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5265
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6422
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8536
4 Matrice
Tina 1832
5 Globalni ekstremi
Tina 7099
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4235
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4356
8 Diferencijalne jednadžbe
2558
9 Derivacije
3825
10 Beskonačni Redovi
2119
11 Analiza toka funkcije
5208
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2451
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2514
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2443
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2117
16 Funkcije limes neprekinutost
2620
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2191
18 Vektori u prostoru
3272
19 Teoremi srednje vrijednosti
2129
20 Određeni integrali
2705
21 Nepravi integrali
2730
22 Neodređeni integrali
3420
23 Laplaceova transformacija
4827
24 Aritmetički niz
29476
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 562
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 871
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 496
4 Postoci
Slađana 2517
5 Trigonometrijski zadaci
2969
6 Proporcije i obrnute proporcije
4774
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4326
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4731
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 121799
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12914
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13645
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7227
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49978
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16922
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15679
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 52960
17 Vektori i matrice
6076
18 Uvod u statistiku
2785
19 Trigonometrija
7545
20 Sistem linearnih jednadžbi
4004
21 Razni zadaci, testovi
5385
22 Razlomci
9983
23 Potencije i korjeni
9813
24 Polinomi i racionalni izrazi
4100
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17056
26 Određeni integrali
4141
27 Nejednadžbe
7384
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14907
29 Kvadratne jednadžbe
3791
30 Kompleksni brojevi
2767
31 Jednadžbe višeg reda
3132
32 Geometrija
3815
33 Funkcije
3073
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13201
35 Digitalna algebra
2257
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9898
37 Analitička geometrija
8386
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7799
39 Vektori
22690
40 Godišnji ispit znanja I
4988
41 Godišnji ispit znanja II
4356
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3981
2 1=2 ???
Jasmin 1819
3 Komplexni broj
Jasmin 2694
4 Sinus i 6
Jasmin 1419
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5619
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2153
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2300
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2613
9 0=2 ??
Jasmin 1812
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2626

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/ZAGREB
Matematika
Matematika/ZAGREB
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 402 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika