Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1502
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1452
3 Matrice - sažetak
Petra 6726
4 ELIPSA
drago 3318
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3069
6 Mnogokuti
Slađana 10009
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4491
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2977
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5859
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9220
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 15343
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 17804
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 21272
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 18083
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 10219
16 Potencije
Slađana 24683
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 13687
18 PRIZME
Jelena 4326
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 18738
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3044
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3534
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4281
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 8515
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 7837
25 DIJELENJE NULOM
drago 8675
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4322
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3996
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 15704
29 VJEROJATNOST 2
drago 3044
30 Matematika - priprema i svladavanje
3493
31 VJEROJATNOST 1
drago 3274
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 77141
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 21982
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6709
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4514
36 Lokalni ekstremi
Tina 16334
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 21754
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7974
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 9191
40 Elipsa
Tina 10434
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7431
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5375
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4959
44 Računanje derivacija
12066
45 Brzina
Lovro 4394
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15163
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6179
48 Maksimum funkcije
5747
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5955
50 Račun sudova
Andrej 7698
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10776
52 Jednadžbe pravca
4493
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6224
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12078
55 Trostruki integrali
Lovro 7615
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6585
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6547
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6927
59 Dvostruki integrali
Lovro 6284
60 Derivacija
Lovro 4726
61 Gama funkcija
Lovro 4965
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7220
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7486
64 Funkcije
6618
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6171
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11622
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 15699
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 37115
69 Proporcije
13709
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13541
71 Kompleksni brojevi
3540
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10492
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 15640
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 29992
75 Interkvartil
8079
76 RASPON VARIJACIJE
5244
77 KVARTILI
5314
78 MJERE DISPERZIJE
3732
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4121
80 Faktorizacija formule
7509
81 Faktorizacija
6619
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11021
83 Faktorizacija metode i primjeri
4948
84 Ne možemo dijeliti s nulom
24533
85 MEDIJAN
7785
86 Geometrijski niz
5981
87 MOD
4937
88 Kružnica
6656
89 ARITMETIČKA SREDINA
11615
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6515
91 Aritmetički niz
5684
92 HARMONIJSKA SREDINA
9222
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7171
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8390
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10968
96 Grafovi funkcija
Ivan 5890
97 Vektori
Ivan 6782
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9856
99 Translacija
Ivan 11257
100 Osna simetrija
Ivan 6664
101 Centralna simetrija
Ivan 8387
102 Rotacija
Ivan 5071
103 Pitagorin poučak
Ivan 14442
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6102
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7805
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9971
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6197
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6273
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
160010
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14125
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3700
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35079
113 Kvadratna jednadžba
5022
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5231
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3389
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4766
117 Spirala drugog korijena
17372
118 Prizma
Ivan 5851
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7929
120 Piramida
Ivan 5175
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7112
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7465
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5834
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8674
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5668
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6207
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5734
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11425
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6526
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5071
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5498
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6054
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6854
134 Simetrala kuta
Ivan 9765
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11989
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4518
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7412
138 Visina trokuta
Ivan 4651
139 Površina trokuta
Ivan 6562
140 Zbroj kutova trokuta
8651
141 Površina trokuta
163639
142 Visina trokuta
31138
143 Sukladnost trokuta
16972
144 Simetrala kuta
25520
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8852
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8664
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12581
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10626
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4662
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5385
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6741
152 Podsjetnik razlomci
6265
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6109
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13371
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11277
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16219
157 Problemski zadaci
63664
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8165
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11366
160 Rad sa zagradama
Ivan 29050
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11371
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14183
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5076
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12197
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5501
166 Cijeli brojevi
Ivan 9947
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3406
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4071
169 Pojam četverokuta
Ivan 4251
170 Vrste četverokuta
Ivan 5778
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5824
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9463
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7465
174 Sličnost trokuta
5244
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15798
176 Postotci
12469
177 Statistika i vjerojatnost
5398
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
57943
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
27476
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10135
181 Mnogokuti i krug
5812
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7332
183 Zadatak s crtanjem pravca
2439
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13422
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5743
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6077
187 Talesov poučak
Ivan 9817
188 Pravac i kružnica
Ivan 4762
189 Opseg kruga
Ivan 7301
190 Kružni luk
Ivan 5742
191 Površina kruga
Ivan 4914
192 Koordinatni sustav u ravnini
7940
193 Metoda suprotnih koeficijenata
19461
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15435
195 Potencije
2964
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13025
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11279
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13808
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8767
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5166
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4622
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6084
203 Vektori
6862
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7459
205 Talesov poučak
4171
206 Kugla
16261
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9752
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6449
209 KOSA ASIMPTOTA
7809
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14184
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
14486
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4000
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8702
214 POLINOMI
23479
215 Pravila deriviranja i primjeri
17191
216 Potencije - osnovne operacije
18975
217 Faktorizacija polinoma
19146
218 Integral i primitivna funkcija
14086
219 Limes niza
10975
220 Nizovi
9052
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4252
222 proporcionalnosti - zadatak
3142
223 Prebrojivi skupovi
3068
224 Kombinacije
2818
225 Geometrijska vjerovatnost
2604
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5519
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4281
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6857
229 Kružnica
2973
230 Adicijske formule
25732
231 Permutacije
4727
232 Geometrijski niz
4536
233 Princip matematičke indukcije
9473
234 Aritmetički niz
6786
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5379
236 Kolinearnost točaka
15846
237 Obrnuta proporcionalnost
12487
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8905
239 Sukladnost trokuta - poučci
8252
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6776
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3629
242 Moja matematika:-)
5090
243 Polinomi
4365
244 Funkcije
3271
245 Primjena trigonometrije trokuta
11019
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9373
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12992
248 matematička indukcija
8229
249 Neki poučci o kutovima
8251
250 Kutovi
7280
251 Rotacija i centralna simetrija
11204
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14156
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7588
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4647
255 Faktorijele
Vedrana 4564
256 Modul kompleksnog broja
6435
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10914
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
27618
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13114
260 Kompleksni broj
Vedrana 3861
261 Rješenja maturalne zadaće
3985
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34525
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2178
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4624
3 Korijeni
9757
4 Formule - Algebarski izrazi
77765
5 Potencije
Vedrana 12103
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 17581
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 423466
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8682
9 Algebarski izrazi
13077
10 Formule pretvorbe
5364
11 Trigonometrijski identiteti
7879
12 SIN COS POUČCI
5394
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 51985
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4863
15 Kompleksni brojevi
3066
16 Postotni i kamatni račun
12115
17 Afina funkcija
6460
18 Kvadratna jednadžba
6797
19 Kvadratna funkcija
9624
20 Eksponencijalna funkcija
3006
21 Logaritamska funkcija
4265
22 Pravac
5275
23 Algebarski izrazi
3080
24 Potencije
2783
25 Trokut
3282
26 Pravilni mnogokuti
7453
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34888
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6373
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7139
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9541
4 Matrice
Tina 2315
5 Globalni ekstremi
Tina 8676
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4870
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5395
8 Diferencijalne jednadžbe
3079
9 Derivacije
4323
10 Beskonačni Redovi
2517
11 Analiza toka funkcije
5739
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2917
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3020
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2898
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2528
16 Funkcije limes neprekinutost
3058
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2722
18 Vektori u prostoru
3704
19 Teoremi srednje vrijednosti
2577
20 Određeni integrali
3162
21 Nepravi integrali
3255
22 Neodređeni integrali
3902
23 Laplaceova transformacija
5275
24 Aritmetički niz
34203
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1107
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1586
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1005
4 Postoci
Slađana 2991
5 Trigonometrijski zadaci
3564
6 Proporcije i obrnute proporcije
5351
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5114
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5340
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 146539
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14589
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15705
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8170
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 61094
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19421
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 17289
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 59308
17 Vektori i matrice
6568
18 Uvod u statistiku
3239
19 Trigonometrija
8080
20 Sistem linearnih jednadžbi
4532
21 Razni zadaci, testovi
5898
22 Razlomci
10720
23 Potencije i korjeni
10351
24 Polinomi i racionalni izrazi
4625
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17884
26 Određeni integrali
4632
27 Nejednadžbe
8075
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15624
29 Kvadratne jednadžbe
4254
30 Kompleksni brojevi
3205
31 Jednadžbe višeg reda
3561
32 Geometrija
4309
33 Funkcije
3516
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13887
35 Digitalna algebra
2669
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10475
37 Analitička geometrija
8944
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8536
39 Vektori
23750
40 Godišnji ispit znanja I
5592
41 Godišnji ispit znanja II
4919
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4630
2 1=2 ???
Jasmin 2196
3 Komplexni broj
Jasmin 3088
4 Sinus i 6
Jasmin 1848
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6333
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2622
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2755
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3156
9 0=2 ??
Jasmin 2286
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3096

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 285 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika