Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Kemija
Kemija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1989
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1966
3 Matrice - sažetak
Petra 7525
4 ELIPSA
drago 3804
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3555
6 Mnogokuti
Slađana 11124
7 Elementarne funkcije
Vlatko 5131
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3484
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6486
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 10504
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 17434
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 20273
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 25399
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 21143
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 11850
16 Potencije
Slađana 28886
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 15652
18 PRIZME
Jelena 4774
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 20617
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3482
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3977
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4888
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 10209
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8583
25 DIJELENJE NULOM
drago 9553
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4797
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4506
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 17484
29 VJEROJATNOST 2
drago 3439
30 Matematika - priprema i svladavanje
3974
31 VJEROJATNOST 1
drago 3714
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 93672
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 24268
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
7265
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5058
36 Lokalni ekstremi
Tina 19641
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 24428
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8964
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10384
40 Elipsa
Tina 12638
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7941
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5849
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5403
44 Računanje derivacija
13062
45 Brzina
Lovro 5010
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15971
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6623
48 Maksimum funkcije
6187
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6428
50 Račun sudova
Andrej 8504
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11315
52 Jednadžbe pravca
4989
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6681
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12846
55 Trostruki integrali
Lovro 8213
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 7110
57 Usmjerene derivacije
Lovro 7032
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7461
59 Dvostruki integrali
Lovro 6859
60 Derivacija
Lovro 5336
61 Gama funkcija
Lovro 5437
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7756
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8052
64 Funkcije
7206
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6686
66 FAKTORIJELA
Vedrana 12637
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 17825
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 43466
69 Proporcije
14616
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14146
71 Kompleksni brojevi
3953
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10891
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 17017
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 36431
75 Interkvartil
8653
76 RASPON VARIJACIJE
5687
77 KVARTILI
5789
78 MJERE DISPERZIJE
4119
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4480
80 Faktorizacija formule
8033
81 Faktorizacija
7002
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11586
83 Faktorizacija metode i primjeri
5370
84 Ne možemo dijeliti s nulom
26599
85 MEDIJAN
8189
86 Geometrijski niz
6417
87 MOD
5442
88 Kružnica
7144
89 ARITMETIČKA SREDINA
12167
90 Logaritamska funkcija
Lovro 7092
91 Aritmetički niz
6046
92 HARMONIJSKA SREDINA
9768
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7821
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8918
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11700
96 Grafovi funkcija
Ivan 6470
97 Vektori
Ivan 7365
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10494
99 Translacija
Ivan 12276
100 Osna simetrija
Ivan 7211
101 Centralna simetrija
Ivan 9008
102 Rotacija
Ivan 5620
103 Pitagorin poučak
Ivan 15232
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6537
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8339
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10583
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6697
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6786
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
175830
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14940
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
4076
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35846
113 Kvadratna jednadžba
5507
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5664
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3818
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
5246
117 Spirala drugog korijena
18011
118 Prizma
Ivan 6455
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8600
120 Piramida
Ivan 5678
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7658
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8060
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6324
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9449
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6220
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6716
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6234
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12028
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7009
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5607
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6035
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6630
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7405
134 Simetrala kuta
Ivan 10450
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12707
136 Sukladnost trokuta
Ivan 5017
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8051
138 Visina trokuta
Ivan 5137
139 Površina trokuta
Ivan 7230
140 Zbroj kutova trokuta
9340
141 Površina trokuta
185628
142 Visina trokuta
35707
143 Sukladnost trokuta
18683
144 Simetrala kuta
26831
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9533
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9260
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13324
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11312
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5141
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5946
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7320
152 Podsjetnik razlomci
6676
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6662
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14034
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
12190
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17039
157 Problemski zadaci
68339
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8787
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12087
160 Rad sa zagradama
Ivan 33095
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 12095
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 15581
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5669
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13000
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6062
166 Cijeli brojevi
Ivan 10623
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3845
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4498
169 Pojam četverokuta
Ivan 4707
170 Vrste četverokuta
Ivan 6346
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6386
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10049
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7973
174 Sličnost trokuta
5686
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16448
176 Postotci
12956
177 Statistika i vjerojatnost
6298
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
65517
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
28473
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10724
181 Mnogokuti i krug
6358
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7799
183 Zadatak s crtanjem pravca
2851
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14350
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6185
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6663
187 Talesov poučak
Ivan 10561
188 Pravac i kružnica
Ivan 5191
189 Opseg kruga
Ivan 7886
190 Kružni luk
Ivan 6241
191 Površina kruga
Ivan 5371
192 Koordinatni sustav u ravnini
8413
193 Metoda suprotnih koeficijenata
21343
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15886
195 Potencije
3262
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13887
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12070
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14777
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9316
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5629
201 Logaritamska funkcija
Lovro 5094
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6762
203 Vektori
7274
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7865
205 Talesov poučak
4517
206 Kugla
17686
207 1. Skup kompleksnih brojeva
10188
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6879
209 KOSA ASIMPTOTA
8274
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
15097
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
15512
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4441
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9400
214 POLINOMI
25572
215 Pravila deriviranja i primjeri
18535
216 Potencije - osnovne operacije
20959
217 Faktorizacija polinoma
20742
218 Integral i primitivna funkcija
15300
219 Limes niza
11709
220 Nizovi
9702
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4734
222 proporcionalnosti - zadatak
3538
223 Prebrojivi skupovi
3533
224 Kombinacije
3271
225 Geometrijska vjerovatnost
3014
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6029
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4917
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7798
229 Kružnica
3341
230 Adicijske formule
27256
231 Permutacije
5189
232 Geometrijski niz
4972
233 Princip matematičke indukcije
10321
234 Aritmetički niz
7202
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5965
236 Kolinearnost točaka
17320
237 Obrnuta proporcionalnost
13455
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9538
239 Sukladnost trokuta - poučci
9134
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7326
241 Pitagorin poučak
Vedrana 4086
242 Moja matematika:-)
5587
243 Polinomi
4806
244 Funkcije
3737
245 Primjena trigonometrije trokuta
11622
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10000
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13947
248 matematička indukcija
8715
249 Neki poučci o kutovima
8883
250 Kutovi
7814
251 Rotacija i centralna simetrija
11741
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
15013
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8482
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5075
255 Faktorijele
Vedrana 5046
256 Modul kompleksnog broja
6985
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11819
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
29536
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 14229
260 Kompleksni broj
Vedrana 4328
261 Rješenja maturalne zadaće
4451
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35278
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2859
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5092
3 Korijeni
10452
4 Formule - Algebarski izrazi
90776
5 Potencije
Vedrana 13006
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 19628
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 510964
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9197
9 Algebarski izrazi
15206
10 Formule pretvorbe
5920
11 Trigonometrijski identiteti
8285
12 SIN COS POUČCI
5798
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 53632
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5236
15 Kompleksni brojevi
3460
16 Postotni i kamatni račun
12729
17 Afina funkcija
6993
18 Kvadratna jednadžba
7606
19 Kvadratna funkcija
10913
20 Eksponencijalna funkcija
3372
21 Logaritamska funkcija
4742
22 Pravac
5766
23 Algebarski izrazi
3615
24 Potencije
3192
25 Trokut
3680
26 Pravilni mnogokuti
7906
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35664
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6926
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7611
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10099
4 Matrice
Tina 2664
5 Globalni ekstremi
Tina 9463
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5384
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6129
8 Diferencijalne jednadžbe
3479
9 Derivacije
4731
10 Beskonačni Redovi
2863
11 Analiza toka funkcije
6150
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3309
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3393
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3291
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2896
16 Funkcije limes neprekinutost
3400
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3112
18 Vektori u prostoru
4056
19 Teoremi srednje vrijednosti
2941
20 Određeni integrali
3540
21 Nepravi integrali
3726
22 Neodređeni integrali
4282
23 Laplaceova transformacija
5658
24 Aritmetički niz
37216
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1498
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 2278
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1391
4 Postoci
Slađana 3364
5 Trigonometrijski zadaci
3989
6 Proporcije i obrnute proporcije
5744
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5766
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5810
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 162638
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 15672
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16882
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8889
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 70549
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20684
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18987
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 61586
17 Vektori i matrice
6939
18 Uvod u statistiku
3618
19 Trigonometrija
8512
20 Sistem linearnih jednadžbi
4966
21 Razni zadaci, testovi
6308
22 Razlomci
11186
23 Potencije i korjeni
10778
24 Polinomi i racionalni izrazi
5069
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18487
26 Određeni integrali
5059
27 Nejednadžbe
8672
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16149
29 Kvadratne jednadžbe
4711
30 Kompleksni brojevi
3590
31 Jednadžbe višeg reda
3946
32 Geometrija
4723
33 Funkcije
3902
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14381
35 Digitalna algebra
3039
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10930
37 Analitička geometrija
9417
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9023
39 Vektori
24422
40 Godišnji ispit znanja I
6059
41 Godišnji ispit znanja II
5371
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5084
2 1=2 ???
Jasmin 2519
3 Komplexni broj
Jasmin 3451
4 Sinus i 6
Jasmin 2198
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6829
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3006
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3140
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3583
9 0=2 ??
Jasmin 2684
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3479

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 3995 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika