Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 16
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2083
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2126
4 Matrice - sažetak
Petra 7787
5 ELIPSA
drago 3907
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3645
7 Mnogokuti
Slađana 11431
8 Elementarne funkcije
Vlatko 5320
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3612
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6668
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 11014
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 18702
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 21671
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 27016
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 22285
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 12378
17 Potencije
Slađana 30210
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 16353
19 PRIZME
Jelena 4861
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 21260
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3563
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4071
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5009
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 10509
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8915
26 DIJELENJE NULOM
drago 9776
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4899
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4618
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 17833
30 VJEROJATNOST 2
drago 3512
31 Matematika - priprema i svladavanje
4087
32 VJEROJATNOST 1
drago 3790
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 97827
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 25158
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
7382
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5162
37 Lokalni ekstremi
Tina 20203
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 25336
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 9147
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10607
41 Elipsa
Tina 12923
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8060
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5928
44 Računanje s jednadžbima pravaca
5516
45 Računanje derivacija
13342
46 Brzina
Lovro 5207
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16138
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6735
49 Maksimum funkcije
6285
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6512
51 Račun sudova
Andrej 8755
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11431
53 Jednadžbe pravca
5063
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6768
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13021
56 Trostruki integrali
Lovro 8331
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7239
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7135
59 Kompleksni brojevi
Lovro 7571
60 Dvostruki integrali
Lovro 7009
61 Derivacija
Lovro 5460
62 Gama funkcija
Lovro 5532
63 LINEARNE JEDNADŽBE
7867
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8160
65 Funkcije
7359
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6776
67 FAKTORIJELA
Vedrana 12945
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 18599
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 46739
70 Proporcije
14937
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14291
72 Kompleksni brojevi
4047
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11005
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 17231
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 37874
76 Interkvartil
8784
77 RASPON VARIJACIJE
5756
78 KVARTILI
5879
79 MJERE DISPERZIJE
4181
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4517
81 Faktorizacija formule
8154
82 Faktorizacija
7077
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11667
84 Faktorizacija metode i primjeri
5446
85 Ne možemo dijeliti s nulom
27184
86 MEDIJAN
8274
87 Geometrijski niz
6549
88 MOD
5573
89 Kružnica
7246
90 ARITMETIČKA SREDINA
12310
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7216
92 Aritmetički niz
6132
93 HARMONIJSKA SREDINA
9901
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7950
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9054
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11812
97 Grafovi funkcija
Ivan 6580
98 Vektori
Ivan 7477
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10657
100 Translacija
Ivan 12455
101 Osna simetrija
Ivan 7317
102 Centralna simetrija
Ivan 9134
103 Rotacija
Ivan 5720
104 Pitagorin poučak
Ivan 15598
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6623
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8452
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10699
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6793
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
6901
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
181906
111 Kvadriranje umnoška i količnika
15194
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4146
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36065
114 Kvadratna jednadžba
5609
115 Algebarski izrazi, osmi razred
5751
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3916
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5355
118 Spirala drugog korijena
18224
119 Prizma
Ivan 6561
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8716
121 Piramida
Ivan 5779
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7743
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8177
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6414
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9581
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6381
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6789
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6350
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12162
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7113
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5749
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6196
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6709
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7484
135 Simetrala kuta
Ivan 10666
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12832
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5098
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8194
139 Visina trokuta
Ivan 5210
140 Površina trokuta
Ivan 7337
141 Zbroj kutova trokuta
9652
142 Površina trokuta
191387
143 Visina trokuta
36888
144 Sukladnost trokuta
19227
145 Simetrala kuta
27328
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9892
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9384
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13459
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11427
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5213
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6025
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7432
153 Podsjetnik razlomci
6739
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6759
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14162
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
12383
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17176
158 Problemski zadaci
69024
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8887
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12239
161 Rad sa zagradama
Ivan 34514
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 12288
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 16061
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5760
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13199
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6157
167 Cijeli brojevi
Ivan 10717
168 Podsjetnik cijeli brojevi
3917
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4584
170 Pojam četverokuta
Ivan 4784
171 Vrste četverokuta
Ivan 6450
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6485
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10154
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8076
175 Sličnost trokuta
5766
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16546
177 Postotci
13031
178 Statistika i vjerojatnost
6394
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
68214
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
28835
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10864
182 Mnogokuti i krug
6469
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7874
184 Zadatak s crtanjem pravca
2944
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14592
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6301
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6809
188 Talesov poučak
Ivan 10781
189 Pravac i kružnica
Ivan 5322
190 Opseg kruga
Ivan 8021
191 Kružni luk
Ivan 6364
192 Površina kruga
Ivan 5524
193 Koordinatni sustav u ravnini
8497
194 Metoda suprotnih koeficijenata
21553
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15977
196 Potencije
3295
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 14038
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 12286
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14953
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9425
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5732
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5189
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6875
204 Vektori
7341
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7954
206 Talesov poučak
4581
207 Kugla
18010
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10262
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6993
210 KOSA ASIMPTOTA
8381
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
15360
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
15838
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4532
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9606
215 POLINOMI
26403
216 Pravila deriviranja i primjeri
18930
217 Potencije - osnovne operacije
21631
218 Faktorizacija polinoma
21334
219 Integral i primitivna funkcija
15469
220 Limes niza
11992
221 Nizovi
9926
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
4839
223 proporcionalnosti - zadatak
3610
224 Prebrojivi skupovi
3642
225 Kombinacije
3400
226 Geometrijska vjerovatnost
3112
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6142
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5120
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
7997
230 Kružnica
3423
231 Adicijske formule
28332
232 Permutacije
5322
233 Geometrijski niz
5062
234 Princip matematičke indukcije
10631
235 Aritmetički niz
7315
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6110
237 Kolinearnost točaka
17784
238 Obrnuta proporcionalnost
13693
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 9701
240 Sukladnost trokuta - poučci
9400
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7434
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4163
243 Moja matematika:-)
5682
244 Polinomi
4915
245 Funkcije
3860
246 Primjena trigonometrije trokuta
11787
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10136
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14107
249 matematička indukcija
8811
250 Neki poučci o kutovima
9050
251 Kutovi
7951
252 Rotacija i centralna simetrija
11864
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
15277
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8672
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5169
256 Faktorijele
Vedrana 5171
257 Modul kompleksnog broja
7130
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
12090
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
30404
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 14503
261 Kompleksni broj
Vedrana 4403
262 Rješenja maturalne zadaće
4523
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35437
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2942
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5225
3 Korijeni
10595
4 Formule - Algebarski izrazi
96532
5 Potencije
Vedrana 13323
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 20218
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 537461
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9277
9 Algebarski izrazi
15882
10 Formule pretvorbe
6066
11 Trigonometrijski identiteti
8402
12 SIN COS POUČCI
5901
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 54106
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5327
15 Kompleksni brojevi
3549
16 Postotni i kamatni račun
12906
17 Afina funkcija
7157
18 Kvadratna jednadžba
7888
19 Kvadratna funkcija
11296
20 Eksponencijalna funkcija
3471
21 Logaritamska funkcija
4856
22 Pravac
5892
23 Algebarski izrazi
3755
24 Potencije
3304
25 Trokut
3774
26 Pravilni mnogokuti
7986
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35862
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7047
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7702
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10221
4 Matrice
Tina 2725
5 Globalni ekstremi
Tina 9613
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5479
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 6260
8 Diferencijalne jednadžbe
3551
9 Derivacije
4817
10 Beskonačni Redovi
2930
11 Analiza toka funkcije
6237
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3389
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3465
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3374
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2977
16 Funkcije limes neprekinutost
3474
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3180
18 Vektori u prostoru
4146
19 Teoremi srednje vrijednosti
2991
20 Određeni integrali
3604
21 Nepravi integrali
3805
22 Neodređeni integrali
4351
23 Laplaceova transformacija
5735
24 Aritmetički niz
38446
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1597
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 2631
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1477
4 Postoci
Slađana 3435
5 Trigonometrijski zadaci
4062
6 Proporcije i obrnute proporcije
5839
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5924
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5896
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 165252
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 16147
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17815
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9034
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 71032
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 21356
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 19144
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 63831
17 Vektori i matrice
7008
18 Uvod u statistiku
3696
19 Trigonometrija
8615
20 Sistem linearnih jednadžbi
5071
21 Razni zadaci, testovi
6430
22 Razlomci
11303
23 Potencije i korjeni
10877
24 Polinomi i racionalni izrazi
5180
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18626
26 Određeni integrali
5161
27 Nejednadžbe
8790
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16271
29 Kvadratne jednadžbe
4799
30 Kompleksni brojevi
3660
31 Jednadžbe višeg reda
4014
32 Geometrija
4819
33 Funkcije
3984
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14507
35 Digitalna algebra
3116
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11038
37 Analitička geometrija
9522
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9164
39 Vektori
24549
40 Godišnji ispit znanja I
6177
41 Godišnji ispit znanja II
5481
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5179
2 1=2 ???
Jasmin 2570
3 Komplexni broj
Jasmin 3507
4 Sinus i 6
Jasmin 2264
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6932
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3070
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3222
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3675
9 0=2 ??
Jasmin 2772
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3561

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Osijek
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 810 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika