Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1688
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1626
3 Matrice - sažetak
Petra 6969
4 ELIPSA
drago 3489
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3258
6 Mnogokuti
Slađana 10356
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4711
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3144
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6056
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9543
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 15830
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 18541
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 22184
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 18834
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 10660
16 Potencije
Slađana 25760
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 14107
18 PRIZME
Jelena 4481
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 19300
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3203
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3686
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4498
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 8953
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8077
25 DIJELENJE NULOM
drago 9004
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4497
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4187
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 16052
29 VJEROJATNOST 2
drago 3186
30 Matematika - priprema i svladavanje
3659
31 VJEROJATNOST 1
drago 3439
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 81390
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 22600
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6890
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4708
36 Lokalni ekstremi
Tina 17119
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 22554
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8216
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 9518
40 Elipsa
Tina 10886
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7621
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5542
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5125
44 Računanje derivacija
12406
45 Brzina
Lovro 4589
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15441
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6318
48 Maksimum funkcije
5891
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6133
50 Račun sudova
Andrej 7951
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10969
52 Jednadžbe pravca
4680
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6383
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12339
55 Trostruki integrali
Lovro 7812
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6785
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6729
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7098
59 Dvostruki integrali
Lovro 6496
60 Derivacija
Lovro 4911
61 Gama funkcija
Lovro 5138
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7408
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7685
64 Funkcije
6808
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6358
66 FAKTORIJELA
Vedrana 11910
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 16216
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 38567
69 Proporcije
13997
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13739
71 Kompleksni brojevi
3688
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10630
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 16060
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 31652
75 Interkvartil
8281
76 RASPON VARIJACIJE
5383
77 KVARTILI
5478
78 MJERE DISPERZIJE
3864
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4248
80 Faktorizacija formule
7686
81 Faktorizacija
6755
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11229
83 Faktorizacija metode i primjeri
5089
84 Ne možemo dijeliti s nulom
25166
85 MEDIJAN
7933
86 Geometrijski niz
6138
87 MOD
5100
88 Kružnica
6824
89 ARITMETIČKA SREDINA
11782
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6705
91 Aritmetički niz
5810
92 HARMONIJSKA SREDINA
9423
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7382
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8567
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11225
96 Grafovi funkcija
Ivan 6071
97 Vektori
Ivan 6966
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10070
99 Translacija
Ivan 11463
100 Osna simetrija
Ivan 6849
101 Centralna simetrija
Ivan 8581
102 Rotacija
Ivan 5253
103 Pitagorin poučak
Ivan 14682
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6256
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7998
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10197
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6355
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6444
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
164547
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14336
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3843
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35323
113 Kvadratna jednadžba
5191
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5397
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3548
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4948
117 Spirala drugog korijena
17578
118 Prizma
Ivan 6063
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8153
120 Piramida
Ivan 5345
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7284
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7661
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6011
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8917
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5852
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6390
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5908
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11655
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6703
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5256
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5702
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6240
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7043
134 Simetrala kuta
Ivan 9990
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12235
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4679
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7640
138 Visina trokuta
Ivan 4829
139 Površina trokuta
Ivan 6763
140 Zbroj kutova trokuta
8893
141 Površina trokuta
169062
142 Visina trokuta
32323
143 Sukladnost trokuta
17452
144 Simetrala kuta
25998
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9079
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8849
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 12854
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10864
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4828
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5584
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6932
152 Podsjetnik razlomci
6419
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6292
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13572
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11573
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16501
157 Problemski zadaci
65225
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8387
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11596
160 Rad sa zagradama
Ivan 30121
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11605
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14567
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5246
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12446
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5684
166 Cijeli brojevi
Ivan 10194
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3540
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4215
169 Pojam četverokuta
Ivan 4401
170 Vrste četverokuta
Ivan 5947
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6028
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9672
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7645
174 Sličnost trokuta
5401
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16032
176 Postotci
12633
177 Statistika i vjerojatnost
5552
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
60483
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
27749
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10347
181 Mnogokuti i krug
5997
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7485
183 Zadatak s crtanjem pravca
2593
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 13812
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5897
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6281
187 Talesov poučak
Ivan 10056
188 Pravac i kružnica
Ivan 4912
189 Opseg kruga
Ivan 7484
190 Kružni luk
Ivan 5912
191 Površina kruga
Ivan 5051
192 Koordinatni sustav u ravnini
8092
193 Metoda suprotnih koeficijenata
20171
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15588
195 Potencije
3072
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13313
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11526
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14076
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8967
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5320
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4770
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6325
203 Vektori
7016
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7605
205 Talesov poučak
4295
206 Kugla
16629
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9904
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6579
209 KOSA ASIMPTOTA
7965
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14449
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
14808
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4140
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
8964
214 POLINOMI
24031
215 Pravila deriviranja i primjeri
17626
216 Potencije - osnovne operacije
19487
217 Faktorizacija polinoma
19631
218 Integral i primitivna funkcija
14466
219 Limes niza
11228
220 Nizovi
9284
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4423
222 proporcionalnosti - zadatak
3300
223 Prebrojivi skupovi
3212
224 Kombinacije
2965
225 Geometrijska vjerovatnost
2727
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5695
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4436
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7087
229 Kružnica
3103
230 Adicijske formule
26180
231 Permutacije
4875
232 Geometrijski niz
4676
233 Princip matematičke indukcije
9689
234 Aritmetički niz
6925
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5569
236 Kolinearnost točaka
16334
237 Obrnuta proporcionalnost
12803
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9110
239 Sukladnost trokuta - poučci
8494
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6949
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3800
242 Moja matematika:-)
5267
243 Polinomi
4508
244 Funkcije
3418
245 Primjena trigonometrije trokuta
11234
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9591
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13326
248 matematička indukcija
8413
249 Neki poučci o kutovima
8459
250 Kutovi
7442
251 Rotacija i centralna simetrija
11366
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14435
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
7901
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4789
255 Faktorijele
Vedrana 4737
256 Modul kompleksnog broja
6604
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11217
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
28152
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13345
260 Kompleksni broj
Vedrana 3996
261 Rješenja maturalne zadaće
4147
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 34782
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2482
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4801
3 Korijeni
9970
4 Formule - Algebarski izrazi
80878
5 Potencije
Vedrana 12363
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 18004
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 446065
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8842
9 Algebarski izrazi
13559
10 Formule pretvorbe
5547
11 Trigonometrijski identiteti
8039
12 SIN COS POUČCI
5541
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 52531
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4990
15 Kompleksni brojevi
3204
16 Postotni i kamatni račun
12311
17 Afina funkcija
6652
18 Kvadratna jednadžba
7011
19 Kvadratna funkcija
9992
20 Eksponencijalna funkcija
3135
21 Logaritamska funkcija
4425
22 Pravac
5438
23 Algebarski izrazi
3250
24 Potencije
2913
25 Trokut
3416
26 Pravilni mnogokuti
7603
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35118
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6540
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7308
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9721
4 Matrice
Tina 2443
5 Globalni ekstremi
Tina 8941
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5039
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5620
8 Diferencijalne jednadžbe
3211
9 Derivacije
4476
10 Beskonačni Redovi
2638
11 Analiza toka funkcije
5891
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3061
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3148
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3024
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2644
16 Funkcije limes neprekinutost
3177
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2871
18 Vektori u prostoru
3824
19 Teoremi srednje vrijednosti
2707
20 Određeni integrali
3291
21 Nepravi integrali
3423
22 Neodređeni integrali
4034
23 Laplaceova transformacija
5408
24 Aritmetički niz
34891
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1256
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1775
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1146
4 Postoci
Slađana 3134
5 Trigonometrijski zadaci
3698
6 Proporcije i obrnute proporcije
5476
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5280
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5518
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 152060
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 14888
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 15956
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8356
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 61966
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19783
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18278
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 60005
17 Vektori i matrice
6708
18 Uvod u statistiku
3384
19 Trigonometrija
8234
20 Sistem linearnih jednadžbi
4678
21 Razni zadaci, testovi
6051
22 Razlomci
10882
23 Potencije i korjeni
10498
24 Polinomi i racionalni izrazi
4791
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18083
26 Određeni integrali
4798
27 Nejednadžbe
8256
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15782
29 Kvadratne jednadžbe
4409
30 Kompleksni brojevi
3348
31 Jednadžbe višeg reda
3708
32 Geometrija
4452
33 Funkcije
3663
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14045
35 Digitalna algebra
2805
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10634
37 Analitička geometrija
9116
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8674
39 Vektori
24010
40 Godišnji ispit znanja I
5756
41 Godišnji ispit znanja II
5085
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4779
2 1=2 ???
Jasmin 2339
3 Komplexni broj
Jasmin 3226
4 Sinus i 6
Jasmin 1977
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6481
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2772
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2904
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3297
9 0=2 ??
Jasmin 2429
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3219

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 446 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika