Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 676
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 701
3 Matrice - sažetak
Petra 5154
4 ELIPSA
drago 2603
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2387
6 Mnogokuti
Slađana 7674
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3403
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2219
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 4770
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 6854
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 11556
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 13279
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 14070
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 12665
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 7830
16 Potencije
Slađana 16041
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 10476
18 PRIZME
Jelena 3681
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 14970
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2440
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 2914
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3426
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6641
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6257
25 DIJELENJE NULOM
drago 7041
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3605
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3212
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 13985
29 VJEROJATNOST 2
drago 2393
30 Matematika - priprema i svladavanje
2793
31 VJEROJATNOST 1
drago 2634
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 51583
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 16258
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
5866
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3667
36 Lokalni ekstremi
Tina 11697
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 15814
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6398
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7576
40 Elipsa
Tina 7006
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6603
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4729
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4215
44 Računanje derivacija
9872
45 Brzina
Lovro 3434
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13574
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5469
48 Maksimum funkcije
5042
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5231
50 Račun sudova
Andrej 6495
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 9877
52 Jednadžbe pravca
3714
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5486
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10680
55 Trostruki integrali
Lovro 6662
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5729
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5669
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6157
59 Dvostruki integrali
Lovro 5436
60 Derivacija
Lovro 3914
61 Gama funkcija
Lovro 4187
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6328
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6642
64 Funkcije
5592
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5245
66 FAKTORIJELA
Vedrana 9713
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12195
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 25656
69 Proporcije
11863
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12423
71 Kompleksni brojevi
2981
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9868
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14058
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 21002
75 Interkvartil
7090
76 RASPON VARIJACIJE
4542
77 KVARTILI
4496
78 MJERE DISPERZIJE
3179
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3554
80 Faktorizacija formule
6783
81 Faktorizacija
6030
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10035
83 Faktorizacija metode i primjeri
4297
84 Ne možemo dijeliti s nulom
20712
85 MEDIJAN
7107
86 Geometrijski niz
5272
87 MOD
4117
88 Kružnica
5895
89 ARITMETIČKA SREDINA
10457
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5565
91 Aritmetički niz
5120
92 HARMONIJSKA SREDINA
7977
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6216
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7419
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9680
96 Grafovi funkcija
Ivan 4873
97 Vektori
Ivan 5805
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 8856
99 Translacija
Ivan 10078
100 Osna simetrija
Ivan 5885
101 Centralna simetrija
Ivan 7374
102 Rotacija
Ivan 4229
103 Pitagorin poučak
Ivan 13215
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5386
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 6952
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 8965
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5493
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5530
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
130561
110 Kvadriranje umnoška i količnika
12838
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
2972
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
33862
113 Kvadratna jednadžba
4396
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4522
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2744
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4080
117 Spirala drugog korijena
15798
118 Prizma
Ivan 4944
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7021
120 Piramida
Ivan 4427
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6287
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6505
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5058
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7403
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 4900
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5396
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 4957
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10393
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5799
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4200
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4634
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5234
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6185
134 Simetrala kuta
Ivan 8703
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 10832
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3755
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6408
138 Visina trokuta
Ivan 3880
139 Površina trokuta
Ivan 5574
140 Zbroj kutova trokuta
7559
141 Površina trokuta
125430
142 Visina trokuta
23441
143 Sukladnost trokuta
13759
144 Simetrala kuta
23206
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7704
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7766
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11404
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9564
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 3929
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4493
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 5832
152 Podsjetnik razlomci
5682
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5253
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12422
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10048
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15048
157 Problemski zadaci
55476
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7207
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10173
160 Rad sa zagradama
Ivan 23162
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 9974
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 11964
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4222
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 10795
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4521
166 Cijeli brojevi
Ivan 8840
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2799
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3422
169 Pojam četverokuta
Ivan 3530
170 Vrste četverokuta
Ivan 4895
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5049
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8430
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6652
174 Sličnost trokuta
4663
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14806
176 Postotci
11606
177 Statistika i vjerojatnost
4677
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
44944
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25355
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9205
181 Mnogokuti i krug
5058
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6727
183 Zadatak s crtanjem pravca
1893
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 11815
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 4999
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5213
187 Talesov poučak
Ivan 8608
188 Pravac i kružnica
Ivan 4140
189 Opseg kruga
Ivan 6317
190 Kružni luk
Ivan 4951
191 Površina kruga
Ivan 4196
192 Koordinatni sustav u ravnini
7273
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17108
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14649
195 Potencije
2462
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11550
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 9901
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12352
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7728
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4428
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3811
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4793
203 Vektori
6169
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6695
205 Talesov poučak
3624
206 Kugla
13661
207 1. Skup kompleksnih brojeva
8949
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5576
209 KOSA ASIMPTOTA
7112
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12663
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12439
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3378
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7370
214 POLINOMI
19535
215 Pravila deriviranja i primjeri
14838
216 Potencije - osnovne operacije
15458
217 Faktorizacija polinoma
16119
218 Integral i primitivna funkcija
11776
219 Limes niza
9701
220 Nizovi
7935
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3555
222 proporcionalnosti - zadatak
2545
223 Prebrojivi skupovi
2411
224 Kombinacije
2161
225 Geometrijska vjerovatnost
2025
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4692
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3530
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5528
229 Kružnica
2417
230 Adicijske formule
23061
231 Permutacije
3945
232 Geometrijski niz
3891
233 Princip matematičke indukcije
8197
234 Aritmetički niz
6074
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4506
236 Kolinearnost točaka
12730
237 Obrnuta proporcionalnost
10482
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7782
239 Sukladnost trokuta - poučci
6788
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
5860
241 Pitagorin poučak
Vedrana 2931
242 Moja matematika:-)
4378
243 Polinomi
3749
244 Funkcije
2628
245 Primjena trigonometrije trokuta
9928
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8203
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11759
248 matematička indukcija
7524
249 Neki poučci o kutovima
7323
250 Kutovi
6452
251 Rotacija i centralna simetrija
10262
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12575
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6232
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4050
255 Faktorijele
Vedrana 3883
256 Modul kompleksnog broja
5690
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9174
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
23548
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11296
260 Kompleksni broj
Vedrana 3201
261 Rješenja maturalne zadaće
3224
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33397
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1471
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3748
3 Korijeni
8163
4 Formule - Algebarski izrazi
56860
5 Potencije
Vedrana 10300
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 14807
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 278030
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 7920
9 Algebarski izrazi
10459
10 Formule pretvorbe
4599
11 Trigonometrijski identiteti
7110
12 SIN COS POUČCI
4818
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 48183
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4376
15 Kompleksni brojevi
2531
16 Postotni i kamatni račun
10968
17 Afina funkcija
5653
18 Kvadratna jednadžba
5651
19 Kvadratna funkcija
8014
20 Eksponencijalna funkcija
2462
21 Logaritamska funkcija
3589
22 Pravac
4591
23 Algebarski izrazi
2558
24 Potencije
2278
25 Trokut
2724
26 Pravilni mnogokuti
6810
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33449
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5123
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6328
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8357
4 Matrice
Tina 1783
5 Globalni ekstremi
Tina 6794
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4128
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4171
8 Diferencijalne jednadžbe
2503
9 Derivacije
3767
10 Beskonačni Redovi
2060
11 Analiza toka funkcije
5126
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2390
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2454
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2379
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2065
16 Funkcije limes neprekinutost
2559
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2133
18 Vektori u prostoru
3214
19 Teoremi srednje vrijednosti
2066
20 Određeni integrali
2639
21 Nepravi integrali
2656
22 Neodređeni integrali
3353
23 Laplaceova transformacija
4763
24 Aritmetički niz
28841
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 491
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 794
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 442
4 Limes funkcije
Marino 1224
5 Postoci
Slađana 2447
6 Trigonometrijski zadaci
2880
7 Proporcije i obrnute proporcije
4683
8 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4200
9 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4643
10 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 112892
11 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 12698
12 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13421
13 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7074
14 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 49603
15 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16722
16 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15032
17 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 51982
18 Vektori i matrice
6011
19 Uvod u statistiku
2730
20 Trigonometrija
7461
21 Sistem linearnih jednadžbi
3932
22 Razni zadaci, testovi
5308
23 Razlomci
9880
24 Potencije i korjeni
9739
25 Polinomi i racionalni izrazi
4021
26 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
16920
27 Određeni integrali
4070
28 Nejednadžbe
7291
29 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14789
30 Kvadratne jednadžbe
3723
31 Kompleksni brojevi
2704
32 Jednadžbe višeg reda
3070
33 Geometrija
3753
34 Funkcije
2976
35 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13098
36 Digitalna algebra
2191
37 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9787
38 Analitička geometrija
8284
39 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7679
40 Vektori
22401
41 Godišnji ispit znanja I
4925
42 Godišnji ispit znanja II
4290
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 3901
2 1=2 ???
Jasmin 1760
3 Komplexni broj
Jasmin 2640
4 Sinus i 6
Jasmin 1367
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5504
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2095
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2230
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2556
9 0=2 ??
Jasmin 1763
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2563

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb Samobor
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 456 i Članova: 1 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika