Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1011
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 993
3 Matrice - sažetak
Petra 5737
4 ELIPSA
drago 2910
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2691
6 Mnogokuti
Slađana 8829
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3855
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2531
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5242
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7771
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12971
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 14875
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 17475
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 14995
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8615
16 Potencije
Slađana 19354
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 12008
18 PRIZME
Jelena 3982
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 16820
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2688
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3175
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3823
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7500
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6829
25 DIJELENJE NULOM
drago 7732
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3918
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3541
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14803
29 VJEROJATNOST 2
drago 2666
30 Matematika - priprema i svladavanje
3072
31 VJEROJATNOST 1
drago 2900
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 65278
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 19007
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6211
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3997
36 Lokalni ekstremi
Tina 13647
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 18516
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 7260
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8451
40 Elipsa
Tina 8679
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6960
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5000
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4541
44 Računanje derivacija
10980
45 Brzina
Lovro 3811
46 "Šalabahter" za pismene ispite
14168
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5782
48 Maksimum funkcije
5358
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5516
50 Račun sudova
Andrej 6970
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10260
52 Jednadžbe pravca
4047
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5856
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11301
55 Trostruki integrali
Lovro 7041
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6061
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6045
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6440
59 Dvostruki integrali
Lovro 5759
60 Derivacija
Lovro 4240
61 Gama funkcija
Lovro 4546
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6740
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6973
64 Funkcije
5998
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5622
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10501
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 13732
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 30227
69 Proporcije
12559
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12905
71 Kompleksni brojevi
3218
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10143
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14818
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 24636
75 Interkvartil
7615
76 RASPON VARIJACIJE
4836
77 KVARTILI
4872
78 MJERE DISPERZIJE
3420
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3797
80 Faktorizacija formule
7076
81 Faktorizacija
6276
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10432
83 Faktorizacija metode i primjeri
4567
84 Ne možemo dijeliti s nulom
22745
85 MEDIJAN
7402
86 Geometrijski niz
5569
87 MOD
4443
88 Kružnica
6246
89 ARITMETIČKA SREDINA
11017
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6028
91 Aritmetički niz
5359
92 HARMONIJSKA SREDINA
8704
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6616
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7840
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10253
96 Grafovi funkcija
Ivan 5314
97 Vektori
Ivan 6244
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9285
99 Translacija
Ivan 10656
100 Osna simetrija
Ivan 6215
101 Centralna simetrija
Ivan 7857
102 Rotacija
Ivan 4629
103 Pitagorin poučak
Ivan 13747
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5700
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7350
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9386
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5827
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5823
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
143394
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13301
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3358
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34396
113 Kvadratna jednadžba
4671
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4812
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3011
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4365
117 Spirala drugog korijena
16468
118 Prizma
Ivan 5340
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7434
120 Piramida
Ivan 4777
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6667
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6935
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5412
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 8034
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5252
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5767
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5333
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10842
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6127
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4582
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4973
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5586
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6522
134 Simetrala kuta
Ivan 9131
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11375
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4105
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6814
138 Visina trokuta
Ivan 4225
139 Površina trokuta
Ivan 5979
140 Zbroj kutova trokuta
8018
141 Površina trokuta
142421
142 Visina trokuta
27754
143 Sukladnost trokuta
15275
144 Simetrala kuta
24343
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
8096
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8143
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11926
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 10023
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4250
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4876
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6232
152 Podsjetnik razlomci
5941
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5632
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12825
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10562
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15484
157 Problemski zadaci
60069
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7608
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10661
160 Rad sa zagradama
Ivan 25384
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10492
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12657
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4633
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11360
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4936
166 Cijeli brojevi
Ivan 9272
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3053
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3680
169 Pojam četverokuta
Ivan 3865
170 Vrste četverokuta
Ivan 5297
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5366
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8896
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7009
174 Sličnost trokuta
4923
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15198
176 Postotci
11953
177 Statistika i vjerojatnost
4977
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
51207
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
26258
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9574
181 Mnogokuti i krug
5359
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7018
183 Zadatak s crtanjem pravca
2120
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12717
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5353
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5592
187 Talesov poučak
Ivan 9145
188 Pravac i kružnica
Ivan 4437
189 Opseg kruga
Ivan 6748
190 Kružni luk
Ivan 5324
191 Površina kruga
Ivan 4527
192 Koordinatni sustav u ravnini
7547
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18428
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15016
195 Potencije
2661
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12276
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10494
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 13009
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8180
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4770
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4152
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5303
203 Vektori
6507
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7051
205 Talesov poučak
3849
206 Kugla
15148
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9283
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6000
209 KOSA ASIMPTOTA
7412
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13323
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13355
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3647
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7935
214 POLINOMI
21313
215 Pravila deriviranja i primjeri
15945
216 Potencije - osnovne operacije
17090
217 Faktorizacija polinoma
17354
218 Integral i primitivna funkcija
12997
219 Limes niza
10168
220 Nizovi
8442
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3862
222 proporcionalnosti - zadatak
2799
223 Prebrojivi skupovi
2671
224 Kombinacije
2464
225 Geometrijska vjerovatnost
2277
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5066
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3842
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
6333
229 Kružnica
2677
230 Adicijske formule
24061
231 Permutacije
4282
232 Geometrijski niz
4160
233 Princip matematičke indukcije
8664
234 Aritmetički niz
6388
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4894
236 Kolinearnost točaka
14263
237 Obrnuta proporcionalnost
11301
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8214
239 Sukladnost trokuta - poučci
7427
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6241
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3189
242 Moja matematika:-)
4694
243 Polinomi
4023
244 Funkcije
2887
245 Primjena trigonometrije trokuta
10376
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8705
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12292
248 matematička indukcija
7821
249 Neki poučci o kutovima
7703
250 Kutovi
6769
251 Rotacija i centralna simetrija
10634
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13273
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6789
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4308
255 Faktorijele
Vedrana 4180
256 Modul kompleksnog broja
6024
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
10027
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
25245
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11972
260 Kompleksni broj
Vedrana 3505
261 Rješenja maturalne zadaće
3558
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33879
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1700
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4143
3 Korijeni
8828
4 Formule - Algebarski izrazi
64298
5 Potencije
Vedrana 11056
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15966
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 339123
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8299
9 Algebarski izrazi
11248
10 Formule pretvorbe
4908
11 Trigonometrijski identiteti
7503
12 SIN COS POUČCI
5062
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 50357
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4613
15 Kompleksni brojevi
2744
16 Postotni i kamatni račun
11486
17 Afina funkcija
5986
18 Kvadratna jednadžba
6128
19 Kvadratna funkcija
8531
20 Eksponencijalna funkcija
2705
21 Logaritamska funkcija
3865
22 Pravac
4931
23 Algebarski izrazi
2780
24 Potencije
2484
25 Trokut
2962
26 Pravilni mnogokuti
7078
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 34169
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5853
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6675
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8894
4 Matrice
Tina 1987
5 Globalni ekstremi
Tina 7828
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4463
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4743
8 Diferencijalne jednadžbe
2727
9 Derivacije
3982
10 Beskonačni Redovi
2257
11 Analiza toka funkcije
5407
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2610
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2698
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2596
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2282
16 Funkcije limes neprekinutost
2754
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2371
18 Vektori u prostoru
3430
19 Teoremi srednje vrijednosti
2289
20 Određeni integrali
2880
21 Nepravi integrali
2923
22 Neodređeni integrali
3583
23 Laplaceova transformacija
4976
24 Aritmetički niz
31264
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 741
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1057
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 679
4 Postoci
Slađana 2675
5 Trigonometrijski zadaci
3173
6 Proporcije i obrnute proporcije
4974
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4609
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4932
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 128520
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13361
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 14010
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7635
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 51218
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17756
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16477
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 54202
17 Vektori i matrice
6257
18 Uvod u statistiku
2938
19 Trigonometrija
7741
20 Sistem linearnih jednadžbi
4182
21 Razni zadaci, testovi
5592
22 Razlomci
10232
23 Potencije i korjeni
9995
24 Polinomi i racionalni izrazi
4295
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17359
26 Određeni integrali
4310
27 Nejednadžbe
7630
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15175
29 Kvadratne jednadžbe
3945
30 Kompleksni brojevi
2931
31 Jednadžbe višeg reda
3293
32 Geometrija
4017
33 Funkcije
3234
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13468
35 Digitalna algebra
2382
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10101
37 Analitička geometrija
8594
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8062
39 Vektori
23142
40 Godišnji ispit znanja I
5204
41 Godišnji ispit znanja II
4558
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4185
2 1=2 ???
Jasmin 1959
3 Komplexni broj
Jasmin 2825
4 Sinus i 6
Jasmin 1572
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5818
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2312
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2438
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2785
9 0=2 ??
Jasmin 1984
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2801

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 647 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika