Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 874
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 880
3 Matrice - sažetak
Petra 5518
4 ELIPSA
drago 2800
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2573
6 Mnogokuti
Slađana 8580
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3702
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2428
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5097
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7438
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12559
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 14340
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 15943
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 14199
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8342
16 Potencije
Slađana 18261
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 11465
18 PRIZME
Jelena 3877
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 16374
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2602
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3081
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3689
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 7163
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6635
25 DIJELENJE NULOM
drago 7516
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3801
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3421
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14542
29 VJEROJATNOST 2
drago 2561
30 Matematika - priprema i svladavanje
2970
31 VJEROJATNOST 1
drago 2811
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 61043
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 18219
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6092
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3871
36 Lokalni ekstremi
Tina 12947
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 17616
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6920
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 8152
40 Elipsa
Tina 7958
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6839
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4897
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4436
44 Računanje derivacija
10658
45 Brzina
Lovro 3677
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13911
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5671
48 Maksimum funkcije
5242
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5406
50 Račun sudova
Andrej 6795
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10123
52 Jednadžbe pravca
3930
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5751
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 11085
55 Trostruki integrali
Lovro 6892
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5930
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5904
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6314
59 Dvostruki integrali
Lovro 5634
60 Derivacija
Lovro 4114
61 Gama funkcija
Lovro 4415
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6602
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6843
64 Funkcije
5858
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5479
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10204
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 13038
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 28950
69 Proporcije
12339
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12721
71 Kompleksni brojevi
3126
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10045
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14593
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 23215
75 Interkvartil
7449
76 RASPON VARIJACIJE
4728
77 KVARTILI
4726
78 MJERE DISPERZIJE
3328
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3713
80 Faktorizacija formule
6981
81 Faktorizacija
6182
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10267
83 Faktorizacija metode i primjeri
4453
84 Ne možemo dijeliti s nulom
22305
85 MEDIJAN
7311
86 Geometrijski niz
5452
87 MOD
4314
88 Kružnica
6122
89 ARITMETIČKA SREDINA
10853
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5845
91 Aritmetički niz
5257
92 HARMONIJSKA SREDINA
8493
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6470
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7685
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 10077
96 Grafovi funkcija
Ivan 5160
97 Vektori
Ivan 6085
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9129
99 Translacija
Ivan 10485
100 Osna simetrija
Ivan 6082
101 Centralna simetrija
Ivan 7667
102 Rotacija
Ivan 4483
103 Pitagorin poučak
Ivan 13574
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5579
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7200
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9217
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5699
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5705
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
139714
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13098
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3258
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34172
113 Kvadratna jednadžba
4577
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4711
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2905
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4260
117 Spirala drugog korijena
16289
118 Prizma
Ivan 5197
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7265
120 Piramida
Ivan 4641
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6512
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6779
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5284
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7813
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5116
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5629
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5207
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10675
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6015
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4444
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4845
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5434
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6395
134 Simetrala kuta
Ivan 8964
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11171
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3964
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6637
138 Visina trokuta
Ivan 4084
139 Površina trokuta
Ivan 5806
140 Zbroj kutova trokuta
7843
141 Površina trokuta
137242
142 Visina trokuta
26311
143 Sukladnost trokuta
14768
144 Simetrala kuta
23975
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7941
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 8000
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11750
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9861
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4143
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4715
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6081
152 Podsjetnik razlomci
5819
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5488
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12684
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10385
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15326
157 Problemski zadaci
59209
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7436
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10482
160 Rad sa zagradama
Ivan 24807
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10327
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12445
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4471
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11153
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4756
166 Cijeli brojevi
Ivan 9118
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2953
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3587
169 Pojam četverokuta
Ivan 3738
170 Vrste četverokuta
Ivan 5150
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5245
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8727
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6861
174 Sličnost trokuta
4829
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
15035
176 Postotci
11826
177 Statistika i vjerojatnost
4865
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
49784
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25782
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9446
181 Mnogokuti i krug
5242
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6909
183 Zadatak s crtanjem pravca
2034
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12438
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5231
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5446
187 Talesov poučak
Ivan 8967
188 Pravac i kružnica
Ivan 4326
189 Opseg kruga
Ivan 6577
190 Kružni luk
Ivan 5184
191 Površina kruga
Ivan 4411
192 Koordinatni sustav u ravnini
7444
193 Metoda suprotnih koeficijenata
18107
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14881
195 Potencije
2596
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 12029
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10283
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12776
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 8032
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4638
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4028
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 5077
203 Vektori
6376
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6933
205 Talesov poučak
3757
206 Kugla
14618
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9160
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5857
209 KOSA ASIMPTOTA
7295
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
13077
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
13083
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3549
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7753
214 POLINOMI
20748
215 Pravila deriviranja i primjeri
15640
216 Potencije - osnovne operacije
16490
217 Faktorizacija polinoma
17011
218 Integral i primitivna funkcija
12589
219 Limes niza
10024
220 Nizovi
8282
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3741
222 proporcionalnosti - zadatak
2702
223 Prebrojivi skupovi
2575
224 Kombinacije
2345
225 Geometrijska vjerovatnost
2164
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4925
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3727
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5819
229 Kružnica
2585
230 Adicijske formule
23680
231 Permutacije
4148
232 Geometrijski niz
4072
233 Princip matematičke indukcije
8503
234 Aritmetički niz
6295
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4750
236 Kolinearnost točaka
13913
237 Obrnuta proporcionalnost
11047
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 8051
239 Sukladnost trokuta - poučci
7206
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6100
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3085
242 Moja matematika:-)
4560
243 Polinomi
3922
244 Funkcije
2793
245 Primjena trigonometrije trokuta
10234
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8550
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
12124
248 matematička indukcija
7701
249 Neki poučci o kutovima
7558
250 Kutovi
6651
251 Rotacija i centralna simetrija
10498
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
13043
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6576
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4206
255 Faktorijele
Vedrana 4068
256 Modul kompleksnog broja
5896
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9800
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
24756
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11769
260 Kompleksni broj
Vedrana 3394
261 Rješenja maturalne zadaće
3431
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33724
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1612
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4006
3 Korijeni
8614
4 Formule - Algebarski izrazi
62084
5 Potencije
Vedrana 10809
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15592
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 324097
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8164
9 Algebarski izrazi
10985
10 Formule pretvorbe
4790
11 Trigonometrijski identiteti
7357
12 SIN COS POUČCI
4964
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 49704
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4529
15 Kompleksni brojevi
2667
16 Postotni i kamatni račun
11321
17 Afina funkcija
5860
18 Kvadratna jednadžba
5967
19 Kvadratna funkcija
8312
20 Eksponencijalna funkcija
2619
21 Logaritamska funkcija
3783
22 Pravac
4822
23 Algebarski izrazi
2704
24 Potencije
2420
25 Trokut
2877
26 Pravilni mnogokuti
6977
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33947
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5382
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6548
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8687
4 Matrice
Tina 1906
5 Globalni ekstremi
Tina 7296
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4344
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4554
8 Diferencijalne jednadžbe
2636
9 Derivacije
3900
10 Beskonačni Redovi
2193
11 Analiza toka funkcije
5312
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2532
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2598
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2511
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2195
16 Funkcije limes neprekinutost
2687
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2277
18 Vektori u prostoru
3350
19 Teoremi srednje vrijednosti
2199
20 Određeni integrali
2796
21 Nepravi integrali
2820
22 Neodređeni integrali
3509
23 Laplaceova transformacija
4901
24 Aritmetički niz
30407
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 648
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 955
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 583
4 Postoci
Slađana 2594
5 Trigonometrijski zadaci
3072
6 Proporcije i obrnute proporcije
4871
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4465
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4803
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 125194
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13147
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13834
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7427
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 50442
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17131
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 16165
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 53576
17 Vektori i matrice
6155
18 Uvod u statistiku
2861
19 Trigonometrija
7640
20 Sistem linearnih jednadžbi
4093
21 Razni zadaci, testovi
5487
22 Razlomci
10104
23 Potencije i korjeni
9902
24 Polinomi i racionalni izrazi
4196
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17219
26 Određeni integrali
4229
27 Nejednadžbe
7507
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15038
29 Kvadratne jednadžbe
3867
30 Kompleksni brojevi
2846
31 Jednadžbe višeg reda
3205
32 Geometrija
3916
33 Funkcije
3143
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13314
35 Digitalna algebra
2328
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10004
37 Analitička geometrija
8495
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7911
39 Vektori
22944
40 Godišnji ispit znanja I
5088
41 Godišnji ispit znanja II
4440
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4080
2 1=2 ???
Jasmin 1892
3 Komplexni broj
Jasmin 2761
4 Sinus i 6
Jasmin 1493
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5730
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2231
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2373
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2697
9 0=2 ??
Jasmin 1893
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2707

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/ZAGREB
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 700 i Članova: 2 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika