Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1824
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1752
3 Matrice - sažetak
Petra 7207
4 ELIPSA
drago 3620
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3390
6 Mnogokuti
Slađana 10704
7 Elementarne funkcije
Vlatko 4902
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3291
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6251
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 9870
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 16264
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 19270
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 23727
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 19763
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 11146
16 Potencije
Slađana 27012
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 14989
18 PRIZME
Jelena 4611
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 19878
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3322
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3813
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4674
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 9656
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8323
25 DIJELENJE NULOM
drago 9254
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4634
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4329
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 16703
29 VJEROJATNOST 2
drago 3298
30 Matematika - priprema i svladavanje
3784
31 VJEROJATNOST 1
drago 3564
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 88735
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 23390
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
7042
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4844
36 Lokalni ekstremi
Tina 18303
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 23364
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8676
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10035
40 Elipsa
Tina 11607
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7760
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5686
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5244
44 Računanje derivacija
12711
45 Brzina
Lovro 4766
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15676
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6448
48 Maksimum funkcije
6017
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6258
50 Račun sudova
Andrej 8176
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11105
52 Jednadžbe pravca
4831
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6513
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12548
55 Trostruki integrali
Lovro 8006
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 6930
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6858
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7255
59 Dvostruki integrali
Lovro 6661
60 Derivacija
Lovro 5072
61 Gama funkcija
Lovro 5290
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7581
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7838
64 Funkcije
6968
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6510
66 FAKTORIJELA
Vedrana 12202
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 16865
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 40428
69 Proporcije
14262
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 13923
71 Kompleksni brojevi
3803
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10744
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 16598
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 34185
75 Interkvartil
8439
76 RASPON VARIJACIJE
5528
77 KVARTILI
5608
78 MJERE DISPERZIJE
3971
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4357
80 Faktorizacija formule
7822
81 Faktorizacija
6862
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11385
83 Faktorizacija metode i primjeri
5222
84 Ne možemo dijeliti s nulom
25852
85 MEDIJAN
8045
86 Geometrijski niz
6268
87 MOD
5233
88 Kružnica
6959
89 ARITMETIČKA SREDINA
11936
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6882
91 Aritmetički niz
5906
92 HARMONIJSKA SREDINA
9584
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7557
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8709
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11434
96 Grafovi funkcija
Ivan 6249
97 Vektori
Ivan 7119
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10244
99 Translacija
Ivan 12010
100 Osna simetrija
Ivan 6998
101 Centralna simetrija
Ivan 8777
102 Rotacija
Ivan 5413
103 Pitagorin poučak
Ivan 14919
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6382
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8136
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10363
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6494
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6587
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
168989
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14544
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3944
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35540
113 Kvadratna jednadžba
5308
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5517
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3671
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
5084
117 Spirala drugog korijena
17750
118 Prizma
Ivan 6226
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8335
120 Piramida
Ivan 5486
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7433
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7827
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6163
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9162
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6014
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6538
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6053
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11812
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6826
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5425
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5862
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6420
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7209
134 Simetrala kuta
Ivan 10187
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12484
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4838
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7840
138 Visina trokuta
Ivan 4980
139 Površina trokuta
Ivan 6964
140 Zbroj kutova trokuta
9081
141 Površina trokuta
177247
142 Visina trokuta
34222
143 Sukladnost trokuta
18194
144 Simetrala kuta
26455
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9293
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9014
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13067
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11060
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4970
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5742
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7090
152 Podsjetnik razlomci
6521
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6455
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13776
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
11837
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16732
157 Problemski zadaci
67188
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8572
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11819
160 Rad sa zagradama
Ivan 31214
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11817
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 14914
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5420
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12672
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5859
166 Cijeli brojevi
Ivan 10383
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3668
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4346
169 Pojam četverokuta
Ivan 4541
170 Vrste četverokuta
Ivan 6148
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6193
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9853
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7781
174 Sličnost trokuta
5530
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16217
176 Postotci
12782
177 Statistika i vjerojatnost
6122
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
63432
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
28033
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10502
181 Mnogokuti i krug
6149
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7619
183 Zadatak s crtanjem pravca
2710
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14038
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6025
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6441
187 Talesov poučak
Ivan 10268
188 Pravac i kružnica
Ivan 5024
189 Opseg kruga
Ivan 7660
190 Kružni luk
Ivan 6059
191 Površina kruga
Ivan 5184
192 Koordinatni sustav u ravnini
8234
193 Metoda suprotnih koeficijenata
20868
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15731
195 Potencije
3154
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13579
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11735
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14383
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9121
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5459
201 Logaritamska funkcija
Lovro 4916
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6526
203 Vektori
7130
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7720
205 Talesov poučak
4408
206 Kugla
17199
207 1. Skup kompleksnih brojeva
10032
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6743
209 KOSA ASIMPTOTA
8097
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14726
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
15136
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4264
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9170
214 POLINOMI
24793
215 Pravila deriviranja i primjeri
18066
216 Potencije - osnovne operacije
19976
217 Faktorizacija polinoma
20092
218 Integral i primitivna funkcija
14883
219 Limes niza
11442
220 Nizovi
9486
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4551
222 proporcionalnosti - zadatak
3412
223 Prebrojivi skupovi
3347
224 Kombinacije
3096
225 Geometrijska vjerovatnost
2847
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5846
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4610
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7419
229 Kružnica
3205
230 Adicijske formule
26672
231 Permutacije
5003
232 Geometrijski niz
4809
233 Princip matematičke indukcije
9898
234 Aritmetički niz
7049
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5720
236 Kolinearnost točaka
16765
237 Obrnuta proporcionalnost
13103
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9297
239 Sukladnost trokuta - poučci
8846
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7114
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3934
242 Moja matematika:-)
5416
243 Polinomi
4637
244 Funkcije
3545
245 Primjena trigonometrije trokuta
11421
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9785
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13704
248 matematička indukcija
8560
249 Neki poučci o kutovima
8657
250 Kutovi
7604
251 Rotacija i centralna simetrija
11525
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14685
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8148
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4912
255 Faktorijele
Vedrana 4869
256 Modul kompleksnog broja
6769
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11502
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
28668
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13682
260 Kompleksni broj
Vedrana 4147
261 Rješenja maturalne zadaće
4283
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35002
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2640
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4920
3 Korijeni
10198
4 Formule - Algebarski izrazi
84857
5 Potencije
Vedrana 12631
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 18584
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 471020
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8992
9 Algebarski izrazi
14257
10 Formule pretvorbe
5699
11 Trigonometrijski identiteti
8145
12 SIN COS POUČCI
5654
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 53010
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5093
15 Kompleksni brojevi
3313
16 Postotni i kamatni račun
12529
17 Afina funkcija
6786
18 Kvadratna jednadžba
7267
19 Kvadratna funkcija
10496
20 Eksponencijalna funkcija
3232
21 Logaritamska funkcija
4579
22 Pravac
5579
23 Algebarski izrazi
3396
24 Potencije
3033
25 Trokut
3532
26 Pravilni mnogokuti
7721
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35364
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6734
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7439
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 9886
4 Matrice
Tina 2544
5 Globalni ekstremi
Tina 9189
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5205
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5856
8 Diferencijalne jednadžbe
3323
9 Derivacije
4585
10 Beskonačni Redovi
2735
11 Analiza toka funkcije
6006
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3173
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3253
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3135
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2758
16 Funkcije limes neprekinutost
3279
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2990
18 Vektori u prostoru
3921
19 Teoremi srednje vrijednosti
2812
20 Određeni integrali
3413
21 Nepravi integrali
3573
22 Neodređeni integrali
4134
23 Laplaceova transformacija
5510
24 Aritmetički niz
36055
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1360
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 1950
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1263
4 Postoci
Slađana 3245
5 Trigonometrijski zadaci
3832
6 Proporcije i obrnute proporcije
5594
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5470
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5642
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 157227
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 15174
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16244
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8638
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 63328
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20042
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18677
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 60754
17 Vektori i matrice
6813
18 Uvod u statistiku
3476
19 Trigonometrija
8355
20 Sistem linearnih jednadžbi
4806
21 Razni zadaci, testovi
6163
22 Razlomci
11028
23 Potencije i korjeni
10616
24 Polinomi i racionalni izrazi
4914
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18263
26 Određeni integrali
4914
27 Nejednadžbe
8454
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
15951
29 Kvadratne jednadžbe
4532
30 Kompleksni brojevi
3451
31 Jednadžbe višeg reda
3818
32 Geometrija
4572
33 Funkcije
3774
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14199
35 Digitalna algebra
2907
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10769
37 Analitička geometrija
9242
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8810
39 Vektori
24205
40 Godišnji ispit znanja I
5904
41 Godišnji ispit znanja II
5208
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4916
2 1=2 ???
Jasmin 2430
3 Komplexni broj
Jasmin 3323
4 Sinus i 6
Jasmin 2081
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6616
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2873
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2997
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3412
9 0=2 ??
Jasmin 2532
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3331

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 281 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika