Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Matematika
Matematika/ZAGREB
Fizika
Fizika/Sesvete
Ekonomija
Ekonomija/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Split
Matematika
Matematika/Sesvete
Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/SESVETE
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Zagreb (Maksimir)

Pretraživanje na karti

karta

Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Funkcije -domena
vedrana 484
2 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 2451
3 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 2664
4 Matrice - sažetak
Petra 8968
5 ELIPSA
drago 4325
6 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 4042
7 Mnogokuti
Slađana 13279
8 Elementarne funkcije
Vlatko 6169
9 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 4191
10 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 7701
11 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 12452
12 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 22023
13 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 24129
14 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 30845
15 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 26545
16 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 14287
17 Potencije
Slađana 34053
18 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 18917
19 PRIZME
Jelena 5383
20 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 23795
21 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3964
22 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 4527
23 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 5627
24 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 12264
25 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 10412
26 DIJELENJE NULOM
drago 10799
27 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 5348
28 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 5138
29 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 19260
30 VJEROJATNOST 2
drago 3907
31 Matematika - priprema i svladavanje
4567
32 VJEROJATNOST 1
drago 4119
33 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 121059
34 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 28980
35 Kvadriranje racionalnih brojeva
8044
36 Racinalni brojevi(ponavljanje)
5756
37 Lokalni ekstremi
Tina 24015
38 Parnost i neparnost funkcije
Tina 29472
39 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 10232
40 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 11940
41 Elipsa
Tina 14583
42 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
8562
43 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 6275
44 Računanje s jednadžbima pravaca
6007
45 Računanje derivacija
15080
46 Brzina
Lovro 6063
47 "Šalabahter" za pismene ispite
16832
48 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
7225
49 Maksimum funkcije
6797
50 Računanje s kompleksnim brojevima
6931
51 Račun sudova
Andrej 9607
52 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 12018
53 Jednadžbe pravca
5478
54 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
7231
55 Trigonometrija (osnove)
Lovro 13997
56 Trostruki integrali
Lovro 8959
57 Kvadratna jednadžba
Lovro 7705
58 Usmjerene derivacije
Lovro 7648
59 Kompleksni brojevi
Lovro 8064
60 Dvostruki integrali
Lovro 7685
61 Derivacija
Lovro 6167
62 Gama funkcija
Lovro 5944
63 LINEARNE JEDNADŽBE
8411
64 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
8699
65 Funkcije
8136
66 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 7271
67 FAKTORIJELA
Vedrana 14621
68 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 20935
69 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 55296
70 Proporcije
15748
71 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14812
72 Kompleksni brojevi
4534
73 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 11407
74 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 18832
75 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 46907
76 Interkvartil
9475
77 RASPON VARIJACIJE
6207
78 KVARTILI
6387
79 MJERE DISPERZIJE
4502
80 Ponavljanje cijeli brojevi
4780
81 Faktorizacija formule
8611
82 Faktorizacija
7421
83 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
12087
84 Faktorizacija metode i primjeri
5801
85 Ne možemo dijeliti s nulom
30207
86 MEDIJAN
8626
87 Geometrijski niz
7331
88 MOD
6169
89 Kružnica
7739
90 ARITMETIČKA SREDINA
12874
91 Logaritamska funkcija
Lovro 7754
92 Aritmetički niz
6480
93 HARMONIJSKA SREDINA
10408
94 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 8562
95 Iracionalni brojevi
Ivan 9757
96 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 12500
97 Grafovi funkcija
Ivan 7053
98 Vektori
Ivan 8051
99 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 11404
100 Translacija
Ivan 13232
101 Osna simetrija
Ivan 7713
102 Centralna simetrija
Ivan 9748
103 Rotacija
Ivan 6197
104 Pitagorin poučak
Ivan 16841
105 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 7143
106 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 9021
107 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 11362
108 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 7263
109 Zadatak s pravokutnim trokutom
7510
110 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
200601
111 Kvadriranje umnoška i količnika
16126
112 Algebarski izrazi, nađi poruku
4509
113 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
36938
114 Kvadratna jednadžba
6096
115 Algebarski izrazi, osmi razred
6187
116 Algebarski izrazi, posloži rješenja
4323
117 Potencije broja deset na kalkulatorima
5815
118 Spirala drugog korijena
19083
119 Prizma
Ivan 7100
120 Oplošje i obujam prizme
Ivan 9210
121 Piramida
Ivan 6318
122 Oplošje i obujam piramide
Ivan 8221
123 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 8743
124 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6806
125 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 10259
126 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6885
127 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 7190
128 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6978
129 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 12703
130 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 7572
131 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 6153
132 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 6678
133 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 7102
134 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7877
135 Simetrala kuta
Ivan 11238
136 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 13475
137 Sukladnost trokuta
Ivan 5494
138 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 8707
139 Visina trokuta
Ivan 5587
140 Površina trokuta
Ivan 7811
141 Zbroj kutova trokuta
10471
142 Površina trokuta
211759
143 Visina trokuta
43211
144 Sukladnost trokuta
21647
145 Simetrala kuta
29967
146 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
10982
147 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9984
148 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 14075
149 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 12243
150 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5658
151 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 6429
152 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7978
153 Podsjetnik razlomci
7095
154 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 7141
155 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 14825
156 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
13282
157 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
17908
158 Problemski zadaci
74391
159 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 9312
160 Množenje cijelih brojeva
Ivan 12960
161 Rad sa zagradama
Ivan 40326
162 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 13234
163 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 17996
164 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 6279
165 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 13950
166 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 6549
167 Cijeli brojevi
Ivan 11314
168 Podsjetnik cijeli brojevi
4153
169 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4962
170 Pojam četverokuta
Ivan 5187
171 Vrste četverokuta
Ivan 7041
172 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6870
173 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 10661
174 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 8550
175 Sličnost trokuta
6152
176 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
17087
177 Postotci
13391
178 Statistika i vjerojatnost
6822
179 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
76425
180 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
29766
181 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 11435
182 Mnogokuti i krug
7289
183 Linearna funkcija i jednadzba pravca
8246
184 Zadatak s crtanjem pravca
3290
185 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 16255
186 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6914
187 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 7534
188 Talesov poučak
Ivan 11918
189 Pravac i kružnica
Ivan 5935
190 Opseg kruga
Ivan 8846
191 Kružni luk
Ivan 7051
192 Površina kruga
Ivan 6258
193 Koordinatni sustav u ravnini
8919
194 Metoda suprotnih koeficijenata
23122
195 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
16410
196 Potencije
3518
197 Preslikavanje ravnine
Vedrana 15192
198 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 13130
199 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 15863
200 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9987
201 Eksponencijalna funkcija
Lovro 6120
202 Logaritamska funkcija
Lovro 5602
203 Plošni integral 2. vrste
Lovro 7497
204 Vektori
7707
205 Složeniji integrali - metoda supstitucije
8470
206 Talesov poučak
4914
207 Kugla
19395
208 1. Skup kompleksnih brojeva
10643
209 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
7847
210 KOSA ASIMPTOTA
8812
211 Osnovni trigonometrijski identitet.
16200
212 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
16992
213 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4958
214 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
10565
215 POLINOMI
29056
216 Pravila deriviranja i primjeri
21019
217 Potencije - osnovne operacije
23739
218 Faktorizacija polinoma
23332
219 Integral i primitivna funkcija
16765
220 Limes niza
13218
221 Nizovi
10723
222 KVADRIRANJE za 8 razrede
5362
223 proporcionalnosti - zadatak
3959
224 Prebrojivi skupovi
4086
225 Kombinacije
3905
226 Geometrijska vjerovatnost
3537
227 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
6622
228 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
5729
229 Jednadžba tangente u točki kružnice
9070
230 Kružnica
3807
231 Adicijske formule
30747
232 Permutacije
6013
233 Geometrijski niz
5400
234 Princip matematičke indukcije
11618
235 Aritmetički niz
7761
236 Princip uzastopnog prebrojavanja
6676
237 Kolinearnost točaka
19865
238 Obrnuta proporcionalnost
14446
239 Kompleksni brojevi
Vedrana 10328
240 Sukladnost trokuta - poučci
10697
241 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
8084
242 Pitagorin poučak
Vedrana 4499
243 Moja matematika:-)
6159
244 Polinomi
5359
245 Funkcije
4337
246 Primjena trigonometrije trokuta
12490
247 Trigonometrija pravokutnog trokuta
10832
248 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
14853
249 matematička indukcija
9290
250 Neki poučci o kutovima
9813
251 Kutovi
8617
252 Rotacija i centralna simetrija
12509
253 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
16537
254 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
9587
255 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 5606
256 Faktorijele
Vedrana 5619
257 Modul kompleksnog broja
7782
258 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
13234
259 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
33335
260 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 15773
261 Kompleksni broj
Vedrana 4910
262 Rješenja maturalne zadaće
4839
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 36199
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 3352
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 5934
3 Korijeni
11151
4 Formule - Algebarski izrazi
111544
5 Potencije
Vedrana 14339
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 22247
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 647860
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9699
9 Algebarski izrazi
18083
10 Formule pretvorbe
6745
11 Trigonometrijski identiteti
8865
12 SIN COS POUČCI
6338
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 55927
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5687
15 Kompleksni brojevi
3975
16 Postotni i kamatni račun
13637
17 Afina funkcija
7913
18 Kvadratna jednadžba
8719
19 Kvadratna funkcija
12862
20 Eksponencijalna funkcija
3875
21 Logaritamska funkcija
5381
22 Pravac
6415
23 Algebarski izrazi
4406
24 Potencije
3728
25 Trokut
4194
26 Pravilni mnogokuti
8481
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 36633
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 7618
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 8137
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10712
4 Matrice
Tina 2984
5 Globalni ekstremi
Tina 11257
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5920
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 7090
8 Diferencijalne jednadžbe
3949
9 Derivacije
5237
10 Beskonačni Redovi
3169
11 Analiza toka funkcije
6635
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3753
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3760
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3722
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
3332
16 Funkcije limes neprekinutost
3850
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3467
18 Vektori u prostoru
4535
19 Teoremi srednje vrijednosti
3278
20 Određeni integrali
3918
21 Nepravi integrali
4168
22 Neodređeni integrali
4684
23 Laplaceova transformacija
6110
24 Aritmetički niz
42549
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1986
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 3562
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1856
4 Postoci
Slađana 3737
5 Trigonometrijski zadaci
4438
6 Proporcije i obrnute proporcije
6213
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 6516
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 6328
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 189734
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 17319
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 19041
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
9762
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 76408
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 22975
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 21211
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 69032
17 Vektori i matrice
7312
18 Uvod u statistiku
4026
19 Trigonometrija
9025
20 Sistem linearnih jednadžbi
5491
21 Razni zadaci, testovi
6825
22 Razlomci
11893
23 Potencije i korjeni
11335
24 Polinomi i racionalni izrazi
5595
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
19186
26 Određeni integrali
5587
27 Nejednadžbe
9379
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16866
29 Kvadratne jednadžbe
5213
30 Kompleksni brojevi
3982
31 Jednadžbe višeg reda
4365
32 Geometrija
5372
33 Funkcije
4355
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
15032
35 Digitalna algebra
3455
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
11458
37 Analitička geometrija
9940
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
9754
39 Vektori
25319
40 Godišnji ispit znanja I
6613
41 Godišnji ispit znanja II
5893
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5671
2 1=2 ???
Jasmin 2781
3 Komplexni broj
Jasmin 3731
4 Sinus i 6
Jasmin 2579
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 7381
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 3373
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3569
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 4040
9 0=2 ??
Jasmin 3170
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3946

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Matematika
Matematika/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Strani jezici
Strani jezici/Sesvete
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 328 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika