Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 1914
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 1853
3 Matrice - sažetak
Petra 7365
4 ELIPSA
drago 3708
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 3472
6 Mnogokuti
Slađana 10891
7 Elementarne funkcije
Vlatko 5028
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 3391
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 6357
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 10074
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 16613
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 19655
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 24624
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 20252
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 11400
16 Potencije
Slađana 27553
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 15314
18 PRIZME
Jelena 4692
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 20243
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 3411
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3895
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 4784
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 9947
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 8461
25 DIJELENJE NULOM
drago 9408
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 4707
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 4410
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 17077
29 VJEROJATNOST 2
drago 3374
30 Matematika - priprema i svladavanje
3881
31 VJEROJATNOST 1
drago 3650
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 90991
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 23792
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
7135
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
4969
36 Lokalni ekstremi
Tina 19119
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 23801
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 8826
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 10204
40 Elipsa
Tina 12043
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
7848
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 5762
43 Računanje s jednadžbima pravaca
5329
44 Računanje derivacija
12888
45 Brzina
Lovro 4884
46 "Šalabahter" za pismene ispite
15843
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
6525
48 Maksimum funkcije
6101
49 Računanje s kompleksnim brojevima
6346
50 Račun sudova
Andrej 8347
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 11214
52 Jednadžbe pravca
4915
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
6596
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 12698
55 Trostruki integrali
Lovro 8117
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 7030
57 Usmjerene derivacije
Lovro 6949
58 Kompleksni brojevi
Lovro 7365
59 Dvostruki integrali
Lovro 6740
60 Derivacija
Lovro 5212
61 Gama funkcija
Lovro 5370
62 LINEARNE JEDNADŽBE
7672
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
7956
64 Funkcije
7082
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 6600
66 FAKTORIJELA
Vedrana 12358
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 17229
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 41472
69 Proporcije
14412
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 14051
71 Kompleksni brojevi
3875
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 10826
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 16809
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 35205
75 Interkvartil
8528
76 RASPON VARIJACIJE
5618
77 KVARTILI
5705
78 MJERE DISPERZIJE
4060
79 Ponavljanje cijeli brojevi
4426
80 Faktorizacija formule
7934
81 Faktorizacija
6943
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
11510
83 Faktorizacija metode i primjeri
5301
84 Ne možemo dijeliti s nulom
26164
85 MEDIJAN
8130
86 Geometrijski niz
6349
87 MOD
5341
88 Kružnica
7060
89 ARITMETIČKA SREDINA
12062
90 Logaritamska funkcija
Lovro 6998
91 Aritmetički niz
5990
92 HARMONIJSKA SREDINA
9682
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 7697
94 Iracionalni brojevi
Ivan 8808
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 11571
96 Grafovi funkcija
Ivan 6386
97 Vektori
Ivan 7237
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 10371
99 Translacija
Ivan 12134
100 Osna simetrija
Ivan 7114
101 Centralna simetrija
Ivan 8894
102 Rotacija
Ivan 5524
103 Pitagorin poučak
Ivan 15072
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 6466
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 8241
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 10487
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 6601
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
6685
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
170636
110 Kvadriranje umnoška i količnika
14692
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
4016
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
35691
113 Kvadratna jednadžba
5408
114 Algebarski izrazi, osmi razred
5587
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
3750
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
5163
117 Spirala drugog korijena
17883
118 Prizma
Ivan 6332
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 8472
120 Piramida
Ivan 5587
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 7556
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 7958
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 6256
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 9339
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 6106
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 6633
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 6148
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 11929
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 6917
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 5528
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 5955
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 6548
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 7321
134 Simetrala kuta
Ivan 10327
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 12616
136 Sukladnost trokuta
Ivan 4932
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 7969
138 Visina trokuta
Ivan 5076
139 Površina trokuta
Ivan 7111
140 Zbroj kutova trokuta
9215
141 Površina trokuta
179935
142 Visina trokuta
34941
143 Sukladnost trokuta
18461
144 Simetrala kuta
26641
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
9408
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 9130
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 13209
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 11194
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 5067
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 5853
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 7202
152 Podsjetnik razlomci
6601
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 6573
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 13917
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
12026
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
16915
157 Problemski zadaci
67740
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 8687
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 11960
160 Rad sa zagradama
Ivan 31865
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 11949
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 15096
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 5567
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 12830
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 5974
166 Cijeli brojevi
Ivan 10522
167 Podsjetnik cijeli brojevi
3768
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
4428
169 Pojam četverokuta
Ivan 4639
170 Vrste četverokuta
Ivan 6255
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 6294
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 9959
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 7896
174 Sličnost trokuta
5603
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
16351
176 Postotci
12882
177 Statistika i vjerojatnost
6214
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
64247
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
28156
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 10610
181 Mnogokuti i krug
6255
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
7724
183 Zadatak s crtanjem pravca
2786
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 14169
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 6110
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 6561
187 Talesov poučak
Ivan 10415
188 Pravac i kružnica
Ivan 5108
189 Opseg kruga
Ivan 7778
190 Kružni luk
Ivan 6156
191 Površina kruga
Ivan 5288
192 Koordinatni sustav u ravnini
8327
193 Metoda suprotnih koeficijenata
21087
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
15812
195 Potencije
3217
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 13733
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 11898
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 14584
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 9227
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 5559
201 Logaritamska funkcija
Lovro 5006
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 6651
203 Vektori
7213
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
7802
205 Talesov poučak
4474
206 Kugla
17461
207 1. Skup kompleksnih brojeva
10113
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
6821
209 KOSA ASIMPTOTA
8183
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
14880
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
15296
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
4357
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
9290
214 POLINOMI
25185
215 Pravila deriviranja i primjeri
18286
216 Potencije - osnovne operacije
20392
217 Faktorizacija polinoma
20398
218 Integral i primitivna funkcija
15091
219 Limes niza
11579
220 Nizovi
9593
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
4644
222 proporcionalnosti - zadatak
3484
223 Prebrojivi skupovi
3440
224 Kombinacije
3183
225 Geometrijska vjerovatnost
2933
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
5938
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
4700
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
7638
229 Kružnica
3276
230 Adicijske formule
26891
231 Permutacije
5089
232 Geometrijski niz
4897
233 Princip matematičke indukcije
10042
234 Aritmetički niz
7129
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
5843
236 Kolinearnost točaka
16984
237 Obrnuta proporcionalnost
13300
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 9408
239 Sukladnost trokuta - poučci
8986
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
7239
241 Pitagorin poučak
Vedrana 4020
242 Moja matematika:-)
5508
243 Polinomi
4730
244 Funkcije
3651
245 Primjena trigonometrije trokuta
11524
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
9894
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
13836
248 matematička indukcija
8651
249 Neki poučci o kutovima
8772
250 Kutovi
7713
251 Rotacija i centralna simetrija
11631
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
14842
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
8301
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4994
255 Faktorijele
Vedrana 4961
256 Modul kompleksnog broja
6871
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
11646
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
28999
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 13922
260 Kompleksni broj
Vedrana 4236
261 Rješenja maturalne zadaće
4375
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 35128
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 2778
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 4997
3 Korijeni
10351
4 Formule - Algebarski izrazi
86488
5 Potencije
Vedrana 12786
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 18913
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 479839
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 9101
9 Algebarski izrazi
14616
10 Formule pretvorbe
5799
11 Trigonometrijski identiteti
8219
12 SIN COS POUČCI
5734
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 53317
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 5165
15 Kompleksni brojevi
3389
16 Postotni i kamatni račun
12637
17 Afina funkcija
6896
18 Kvadratna jednadžba
7469
19 Kvadratna funkcija
10747
20 Eksponencijalna funkcija
3309
21 Logaritamska funkcija
4670
22 Pravac
5668
23 Algebarski izrazi
3498
24 Potencije
3106
25 Trokut
3613
26 Pravilni mnogokuti
7815
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 35511
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 6850
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 7531
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 10000
4 Matrice
Tina 2618
5 Globalni ekstremi
Tina 9320
6 Uvjetni ekstremi
Tina 5305
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 5996
8 Diferencijalne jednadžbe
3405
9 Derivacije
4661
10 Beskonačni Redovi
2812
11 Analiza toka funkcije
6088
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
3243
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
3335
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
3221
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2832
16 Funkcije limes neprekinutost
3342
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
3048
18 Vektori u prostoru
4002
19 Teoremi srednje vrijednosti
2887
20 Određeni integrali
3480
21 Nepravi integrali
3657
22 Neodređeni integrali
4217
23 Laplaceova transformacija
5585
24 Aritmetički niz
36511
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 1424
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 2057
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 1328
4 Postoci
Slađana 3311
5 Trigonometrijski zadaci
3909
6 Proporcije i obrnute proporcije
5670
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 5661
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 5734
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 159240
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 15320
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 16404
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
8774
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 64462
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 20218
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 18871
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 61113
17 Vektori i matrice
6881
18 Uvod u statistiku
3545
19 Trigonometrija
8436
20 Sistem linearnih jednadžbi
4896
21 Razni zadaci, testovi
6231
22 Razlomci
11113
23 Potencije i korjeni
10703
24 Polinomi i racionalni izrazi
4996
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
18381
26 Određeni integrali
4991
27 Nejednadžbe
8590
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
16049
29 Kvadratne jednadžbe
4620
30 Kompleksni brojevi
3526
31 Jednadžbe višeg reda
3883
32 Geometrija
4652
33 Funkcije
3845
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
14296
35 Digitalna algebra
2982
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
10856
37 Analitička geometrija
9342
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
8908
39 Vektori
24316
40 Godišnji ispit znanja I
5973
41 Godišnji ispit znanja II
5298
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 5008
2 1=2 ???
Jasmin 2483
3 Komplexni broj
Jasmin 3396
4 Sinus i 6
Jasmin 2142
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 6743
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2936
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 3069
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 3510
9 0=2 ??
Jasmin 2607
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 3404

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 236 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika