Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 830
2 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 833
3 Matrice - sažetak
Petra 5434
4 ELIPSA
drago 2740
5 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 2523
6 Mnogokuti
Slađana 8454
7 Elementarne funkcije
Vlatko 3634
8 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 2371
9 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 5000
10 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 7300
11 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 12368
12 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 14093
13 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 15500
14 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 13867
15 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 8200
16 Potencije
Slađana 17699
17 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 11126
18 PRIZME
Jelena 3815
19 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 16045
20 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 2556
21 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 3031
22 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 3616
23 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 6982
24 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 6539
25 DIJELENJE NULOM
drago 7372
26 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 3744
27 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 3350
28 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 14420
29 VJEROJATNOST 2
drago 2517
30 Matematika - priprema i svladavanje
2925
31 VJEROJATNOST 1
drago 2762
32 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 57879
33 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 17751
34 Kvadriranje racionalnih brojeva
6034
35 Racinalni brojevi(ponavljanje)
3823
36 Lokalni ekstremi
Tina 12687
37 Parnost i neparnost funkcije
Tina 17155
38 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 6745
39 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 7957
40 Elipsa
Tina 7613
41 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
6779
42 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 4854
43 Računanje s jednadžbima pravaca
4378
44 Računanje derivacija
10456
45 Brzina
Lovro 3613
46 "Šalabahter" za pismene ispite
13808
47 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
5623
48 Maksimum funkcije
5194
49 Računanje s kompleksnim brojevima
5368
50 Račun sudova
Andrej 6711
51 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 10053
52 Jednadžbe pravca
3868
53 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
5660
54 Trigonometrija (osnove)
Lovro 10998
55 Trostruki integrali
Lovro 6834
56 Kvadratna jednadžba
Lovro 5876
57 Usmjerene derivacije
Lovro 5833
58 Kompleksni brojevi
Lovro 6270
59 Dvostruki integrali
Lovro 5573
60 Derivacija
Lovro 4061
61 Gama funkcija
Lovro 4351
62 LINEARNE JEDNADŽBE
6515
63 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
6791
64 Funkcije
5797
65 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 5414
66 FAKTORIJELA
Vedrana 10055
67 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 12801
68 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 28247
69 Proporcije
12220
70 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 12641
71 Kompleksni brojevi
3086
72 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 9989
73 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 14364
74 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 22562
75 Interkvartil
7339
76 RASPON VARIJACIJE
4669
77 KVARTILI
4656
78 MJERE DISPERZIJE
3286
79 Ponavljanje cijeli brojevi
3668
80 Faktorizacija formule
6923
81 Faktorizacija
6134
82 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
10195
83 Faktorizacija metode i primjeri
4410
84 Ne možemo dijeliti s nulom
21874
85 MEDIJAN
7250
86 Geometrijski niz
5392
87 MOD
4246
88 Kružnica
6059
89 ARITMETIČKA SREDINA
10733
90 Logaritamska funkcija
Lovro 5756
91 Aritmetički niz
5213
92 HARMONIJSKA SREDINA
8332
93 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 6401
94 Iracionalni brojevi
Ivan 7594
95 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 9973
96 Grafovi funkcija
Ivan 5089
97 Vektori
Ivan 5988
98 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 9061
99 Translacija
Ivan 10390
100 Osna simetrija
Ivan 6012
101 Centralna simetrija
Ivan 7586
102 Rotacija
Ivan 4407
103 Pitagorin poučak
Ivan 13488
104 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 5528
105 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 7128
106 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 9144
107 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 5639
108 Zadatak s pravokutnim trokutom
5657
109 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
137717
110 Kvadriranje umnoška i količnika
13029
111 Algebarski izrazi, nađi poruku
3211
112 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
34086
113 Kvadratna jednadžba
4530
114 Algebarski izrazi, osmi razred
4658
115 Algebarski izrazi, posloži rješenja
2857
116 Potencije broja deset na kalkulatorima
4203
117 Spirala drugog korijena
16220
118 Prizma
Ivan 5110
119 Oplošje i obujam prizme
Ivan 7179
120 Piramida
Ivan 4568
121 Oplošje i obujam piramide
Ivan 6431
122 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 6694
123 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 5221
124 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 7670
125 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 5052
126 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 5560
127 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 5134
128 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 10594
129 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 5966
130 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 4374
131 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 4771
132 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 5370
133 Zbroj kutova trokuta
Ivan 6319
134 Simetrala kuta
Ivan 8885
135 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 11062
136 Sukladnost trokuta
Ivan 3896
137 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 6568
138 Visina trokuta
Ivan 4015
139 Površina trokuta
Ivan 5724
140 Zbroj kutova trokuta
7762
141 Površina trokuta
133755
142 Visina trokuta
25402
143 Sukladnost trokuta
14453
144 Simetrala kuta
23797
145 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
7873
146 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 7939
147 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 11659
148 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 9781
149 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 4088
150 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 4655
151 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 6001
152 Podsjetnik razlomci
5771
153 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 5408
154 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 12598
155 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
10276
156 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
15243
157 Problemski zadaci
57647
158 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 7362
159 Množenje cijelih brojeva
Ivan 10408
160 Rad sa zagradama
Ivan 24446
161 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 10238
162 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 12326
163 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 4406
164 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 11068
165 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 4687
166 Cijeli brojevi
Ivan 9037
167 Podsjetnik cijeli brojevi
2912
168 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
3548
169 Pojam četverokuta
Ivan 3680
170 Vrste četverokuta
Ivan 5061
171 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 5174
172 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 8640
173 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 6804
174 Sličnost trokuta
4786
175 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
14959
176 Postotci
11772
177 Statistika i vjerojatnost
4815
178 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
48355
179 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
25655
180 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 9385
181 Mnogokuti i krug
5194
182 Linearna funkcija i jednadzba pravca
6859
183 Zadatak s crtanjem pravca
1987
184 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 12316
185 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 5163
186 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 5372
187 Talesov poučak
Ivan 8899
188 Pravac i kružnica
Ivan 4276
189 Opseg kruga
Ivan 6503
190 Kružni luk
Ivan 5110
191 Površina kruga
Ivan 4351
192 Koordinatni sustav u ravnini
7403
193 Metoda suprotnih koeficijenata
17765
194 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
14814
195 Potencije
2550
196 Preslikavanje ravnine
Vedrana 11913
197 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 10160
198 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 12631
199 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 7950
200 Eksponencijalna funkcija
Lovro 4577
201 Logaritamska funkcija
Lovro 3959
202 Plošni integral 2. vrste
Lovro 4985
203 Vektori
6311
204 Složeniji integrali - metoda supstitucije
6862
205 Talesov poučak
3712
206 Kugla
14270
207 1. Skup kompleksnih brojeva
9097
208 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
5766
209 KOSA ASIMPTOTA
7241
210 Osnovni trigonometrijski identitet.
12936
211 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
12927
212 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
3501
213 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
7655
214 POLINOMI
20413
215 Pravila deriviranja i primjeri
15460
216 Potencije - osnovne operacije
16249
217 Faktorizacija polinoma
16806
218 Integral i primitivna funkcija
12414
219 Limes niza
9930
220 Nizovi
8201
221 KVADRIRANJE za 8 razrede
3680
222 proporcionalnosti - zadatak
2658
223 Prebrojivi skupovi
2529
224 Kombinacije
2287
225 Geometrijska vjerovatnost
2123
226 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
4859
227 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
3668
228 Jednadžba tangente u točki kružnice
5710
229 Kružnica
2546
230 Adicijske formule
23518
231 Permutacije
4077
232 Geometrijski niz
4025
233 Princip matematičke indukcije
8415
234 Aritmetički niz
6246
235 Princip uzastopnog prebrojavanja
4681
236 Kolinearnost točaka
13665
237 Obrnuta proporcionalnost
10909
238 Kompleksni brojevi
Vedrana 7974
239 Sukladnost trokuta - poučci
7062
240 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
6044
241 Pitagorin poučak
Vedrana 3041
242 Moja matematika:-)
4505
243 Polinomi
3875
244 Funkcije
2743
245 Primjena trigonometrije trokuta
10174
246 Trigonometrija pravokutnog trokuta
8446
247 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
11993
248 matematička indukcija
7650
249 Neki poučci o kutovima
7489
250 Kutovi
6587
251 Rotacija i centralna simetrija
10437
252 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
12910
253 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
6476
254 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 4160
255 Faktorijele
Vedrana 4022
256 Modul kompleksnog broja
5841
257 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
9688
258 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
24433
259 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 11655
260 Kompleksni broj
Vedrana 3334
261 Rješenja maturalne zadaće
3370
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 33645
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 1576
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 3954
3 Korijeni
8483
4 Formule - Algebarski izrazi
60958
5 Potencije
Vedrana 10679
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 15383
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 310397
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 8094
9 Algebarski izrazi
10824
10 Formule pretvorbe
4730
11 Trigonometrijski identiteti
7276
12 SIN COS POUČCI
4925
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 49321
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 4491
15 Kompleksni brojevi
2630
16 Postotni i kamatni račun
11182
17 Afina funkcija
5802
18 Kvadratna jednadžba
5892
19 Kvadratna funkcija
8220
20 Eksponencijalna funkcija
2577
21 Logaritamska funkcija
3739
22 Pravac
4752
23 Algebarski izrazi
2653
24 Potencije
2378
25 Trokut
2841
26 Pravilni mnogokuti
6935
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 33835
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 5322
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 6484
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 8609
4 Matrice
Tina 1870
5 Globalni ekstremi
Tina 7206
6 Uvjetni ekstremi
Tina 4290
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 4458
8 Diferencijalne jednadžbe
2595
9 Derivacije
3860
10 Beskonačni Redovi
2156
11 Analiza toka funkcije
5248
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
2491
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
2555
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
2471
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
2155
16 Funkcije limes neprekinutost
2649
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
2236
18 Vektori u prostoru
3311
19 Teoremi srednje vrijednosti
2164
20 Određeni integrali
2748
21 Nepravi integrali
2772
22 Neodređeni integrali
3455
23 Laplaceova transformacija
4865
24 Aritmetički niz
29805
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 604
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 906
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 535
4 Postoci
Slađana 2554
5 Trigonometrijski zadaci
3017
6 Proporcije i obrnute proporcije
4818
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 4396
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 4761
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 123311
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 13026
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 13735
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
7304
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 50151
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 17030
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 15912
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 53241
17 Vektori i matrice
6113
18 Uvod u statistiku
2820
19 Trigonometrija
7595
20 Sistem linearnih jednadžbi
4041
21 Razni zadaci, testovi
5431
22 Razlomci
10039
23 Potencije i korjeni
9860
24 Polinomi i racionalni izrazi
4142
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
17129
26 Određeni integrali
4178
27 Nejednadžbe
7437
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
14963
29 Kvadratne jednadžbe
3821
30 Kompleksni brojevi
2802
31 Jednadžbe višeg reda
3171
32 Geometrija
3862
33 Funkcije
3101
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
13253
35 Digitalna algebra
2292
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
9946
37 Analitička geometrija
8435
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
7851
39 Vektori
22809
40 Godišnji ispit znanja I
5038
41 Godišnji ispit znanja II
4394
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 4026
2 1=2 ???
Jasmin 1849
3 Komplexni broj
Jasmin 2725
4 Sinus i 6
Jasmin 1455
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 5683
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 2194
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 2336
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 2652
9 0=2 ??
Jasmin 1849
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 2664

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik/Zagreb
Matematika
Matematika/Zagreb
Njemački jezik
Njemački jezik/Zagreb i okolica
Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 500 
Besplatno oglašavanje
APARTMANA
na 15 Online kataloga
i 13 jezika