Pretraži po naslovu 
Pretraži po sadržaju 
Pretraži po autoru 
 
Lekcije VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Osnove statistike: aritmetička sredina, mod, medijan
Kristina 652
2 Matematika-nizovi, državna, stručni studiji, srednja škola
Natalija 537
3 Prefiksni fizikalnih jedinica
Neven 512
4 Funkcije -domena
vedrana 2591
5 DERIVACIJA SLOŽENENIH FUNKCIJA
drago 3671
6 Riješenja zadataka-(Dakić) potencije
Hana 4447
7 Matrice - sažetak
Petra 12754
8 ELIPSA
drago 5643
9 POVEZANOST POVRŠINE I OPSEGA KRUGA
drago 5153
10 Mnogokuti
Slađana 17859
11 Elementarne funkcije
Vlatko 8715
12 Svojstva matematičkih funkcija
Vlatko 6599
13 MNOŽENJE I DIJELJENJE DECIMALNOG BR. DEKADSKOM JEDINICOM
Centar za poduku Putokaz 10576
14 Računanje s kompleksnim brojevima
Vlatko 16015
15 POTENCIJE
Centar za poduku Putokaz 36339
16 FAKTORIZACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA
Centar za poduku Putokaz 35149
17 Kvadratna jednadžba i diskriminanta
Slađana 43417
18 Parnost i neparnost trigonometrijskih funkcija
Slađana 45314
19 Omjer,proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Slađana 19799
20 Potencije
Slađana 47619
21 Aritmetički i geometrijski nizovi
Slađana 28435
22 PRIZME
Jelena 6730
23 Rješavanje zadataka s riječima
Marko 34224
24 POVRŠINA KRIVOCRTNOG TRAPEZA - ODREĐENI INTEGRAL
Dejan 5284
25 Izvod formule za površinu romba i trokuta
Melani 5544
26 INTEGRALI - PROBLEM POVRŠINE
Dejan 7076
27 POVRŠINA TROKUTA I UPISANA KRUŽNICA
drago 16614
28 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Tina 13827
29 DIJELENJE NULOM
drago 14016
30 LIMES FUNKCIJE ZA BESKONAČNE VRIJEDNOSTI
drago 6481
31 POJAM POVRŠINE I POVRŠINA TROKUTA
drago 6232
32 Adicijske, trigonometrijske formule dvostrukog i polovičnog kuta i poučak o sinusu i kosinusu
Anja 22526
33 VJEROJATNOST 2
drago 4939
34 Matematika - priprema i svladavanje
5586
35 VJEROJATNOST 1
drago 5237
36 Primjena Pitagorina poučka na jednakokračan i jednakostraničan trokut
Tina 153821
37 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Tina 39552
38 Kvadriranje racionalnih brojeva
10772
39 Racinalni brojevi(ponavljanje)
7306
40 Lokalni ekstremi
Tina 33776
41 Parnost i neparnost funkcije
Tina 41146
42 Jednadžba tangente iz točke na elipsu
Tina 14585
43 Jednadžba tangente i normale u točki elipse
Tina 17014
44 Elipsa
Tina 21457
45 Odredivanje toka i grafa funkcije jedne varijable
10248
46 Funkcije (elementarne, trigonometrijske i hiperboličke)
Anja 7345
47 Računanje s jednadžbima pravaca
7219
48 Računanje derivacija
19553
49 Brzina
Lovro 9397
50 "Šalabahter" za pismene ispite
19000
51 Množenje i dijeljenje decimalnih brojeva sa 10, 100 itd.
8269
52 Maksimum funkcije
7991
53 Računanje s kompleksnim brojevima
8205
54 Račun sudova
Andrej 12192
55 Pitagorin poucak (teorem)
Anita 13288
56 Jednadžbe pravca
6668
57 Rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
8498
58 Trigonometrija (osnove)
Lovro 16873
59 Trostruki integrali
Lovro 10823
60 Kvadratna jednadžba
Lovro 9071
61 Usmjerene derivacije
Lovro 9038
62 Kompleksni brojevi
Lovro 9147
63 Dvostruki integrali
Lovro 9081
64 Derivacija
Lovro 7711
65 Gama funkcija
Lovro 7712
66 LINEARNE JEDNADŽBE
10321
67 Riješavanje kvadratnih jednadžbi i nejednadžbi
10045
68 Funkcije
10110
69 Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda
Lovro 8519
70 FAKTORIJELA
Vedrana 20673
71 KOEFICIJENT PROPORCIONALNOSTI
JULIJANA 35970
72 PROPORCIONALNOST I OBRNUTA PROPORCIONALNOST
JULIJANA 105377
73 Proporcije
17282
74 Kvadriranje i korjenovanje
Vatroslav 16242
75 Kompleksni brojevi
5589
76 Kvadriranje potenciranje i korjenovanje zadaci a i b grupa
Vatroslav 12802
77 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Ana-Marija 22819
78 SUKLADNOST I SLIČNOST TROKUTA
Vedrana 66733
79 Interkvartil
13016
80 RASPON VARIJACIJE
8537
81 KVARTILI
7966
82 MJERE DISPERZIJE
5620
83 Ponavljanje cijeli brojevi
5873
84 Faktorizacija formule
10212
85 Faktorizacija
8539
86 Ponavljanje racionalni brojevi, prirodni brojevi, cijeli brojevi
13580
87 Faktorizacija metode i primjeri
6971
88 Ne možemo dijeliti s nulom
36992
89 MEDIJAN
10056
90 Geometrijski niz
9649
91 MOD
10235
92 Kružnica
9407
93 ARITMETIČKA SREDINA
14619
94 Logaritamska funkcija
Lovro 9462
95 Aritmetički niz
7686
96 HARMONIJSKA SREDINA
11703
97 Prirodni, cijeli i racionalni brojevi
Ivan 10408
98 Iracionalni brojevi
Ivan 11292
99 Realni brojevi i brojevni pravac
Ivan 14352
100 Grafovi funkcija
Ivan 8693
101 Vektori
Ivan 9763
102 Zbrajanje i oduzimanje vektora
Ivan 12696
103 Translacija
Ivan 15684
104 Osna simetrija
Ivan 9345
105 Centralna simetrija
Ivan 11553
106 Rotacija
Ivan 7953
107 Pitagorin poučak
Ivan 19904
108 Konstrukcija dužine duljine
Ivan 8673
109 Primjena Pitagorina poučka na kvadrat i pravokutnik
Ivan 10829
110 Primjena Pitagorina poučka na jednakostranični i jednakokračni trokut
Ivan 13202
111 Primjena Pitagorina poučka na romb i trapez
Ivan 8797
112 Zadatak s pravokutnim trokutom
8638
113 Kvadrat zbroja i razlike. Razlika kvadrata
268352
114 Kvadriranje umnoška i količnika
18650
115 Algebarski izrazi, nađi poruku
5593
116 Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje, zadatci
38889
117 Kvadratna jednadžba
7242
118 Algebarski izrazi, osmi razred
7286
119 Algebarski izrazi, posloži rješenja
5416
120 Potencije broja deset na kalkulatorima
7238
121 Spirala drugog korijena
20695
122 Prizma
Ivan 8794
123 Oplošje i obujam prizme
Ivan 10968
124 Piramida
Ivan 8093
125 Oplošje i obujam piramide
Ivan 9973
126 Valjak. Oplošje i obujam valjka
Ivan 10621
127 Stožac. Oplošje i obujam stošca
Ivan 8262
128 Sfera i kugla. Oplošje i obujam kugle
Ivan 12255
129 Točke, pravci i ravnine u prostoru
Ivan 8356
130 Međusobni položaj pravaca i ravnina
Ivan 8548
131 Okomitost pravca i ravnine. Okomitost dviju ravnina
Ivan 8328
132 Ortogonalna projekcija točaka na ravninu. Udaljenost točke od ravnine
Ivan 14376
133 Nastavne teme za osmi razred
Ivan 8658
134 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
Ivan 7475
135 Kutovi s usporednim i okomitim kracima
Ivan 8583
136 Trokut. Odnos stranica i kutova trokuta
Ivan 8640
137 Zbroj kutova trokuta
Ivan 9312
138 Simetrala kuta
Ivan 13893
139 Konstrukcija kutova od 60, 30, 90, 45 stupnjeva
Ivan 15298
140 Sukladnost trokuta
Ivan 7062
141 Tri osnovne konstrukcije trokuta
Ivan 10516
142 Visina trokuta
Ivan 6992
143 Površina trokuta
Ivan 9463
144 Zbroj kutova trokuta
14225
145 Površina trokuta
266520
146 Visina trokuta
60255
147 Sukladnost trokuta
26992
148 Simetrala kuta
40225
149 Kutovi uz presječnicu usporednih pravaca
14020
150 Nastavne teme za šesti razred
Ivan 11320
151 Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva
Ivan 15927
152 Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva
Ivan 14434
153 Uspoređivanje racionalnih brojeva
Ivan 7316
154 Prikazivanje racionalnih brojeva na pravcu
Ivan 8079
155 Pozitivni i negativni racionalni brojevi
Ivan 9840
156 Podsjetnik razlomci
8222
157 Jednadžba oblika ax + b = 0
Ivan 8499
158 Primjena linearne jednadžbe
Ivan 16798
159 Što s (ružnim) razlomcima u jednadžbama
15516
160 Rješavanje linearne jednadžbe (oblika aX + b = 0)
20067
161 Problemski zadaci
101135
162 Dijeljenje cijelih brojeva
Ivan 10935
163 Množenje cijelih brojeva
Ivan 14974
164 Rad sa zagradama
Ivan 76316
165 Oduzimanje cijelih brojeva
Ivan 16438
166 Zbrajanje cijelih brojeva
Ivan 25175
167 Uspoređivanje cijelih brojeva
Ivan 8300
168 Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost
Ivan 17806
169 Prikazivanje cijelih brojeva na pravcu
Ivan 8132
170 Cijeli brojevi
Ivan 13119
171 Podsjetnik cijeli brojevi
5279
172 Ponavljanje cijeli brojevi na plocu
5945
173 Pojam četverokuta
Ivan 6497
174 Vrste četverokuta
Ivan 8885
175 Zbroj kutova u četverokutu
Ivan 7913
176 Svojstva i konstrukcije paralelograma
Ivan 12146
177 Površina paralelograma i trapeza
Ivan 9939
178 Sličnost trokuta
7151
179 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
18369
180 Postotci
14823
181 Statistika i vjerojatnost
8115
182 Proporcionalnost ili obrnuta proporcionalnost?
100794
183 Domaća zadaća ponavljanje gradiva 7. razreda
31493
184 Nastavne teme za sedmi razred
Ivan 13003
185 Mnogokuti i krug
8600
186 Linearna funkcija i jednadzba pravca
9409
187 Zadatak s crtanjem pravca
4211
188 Osnovno o krugu i kružnici
Ivan 19830
189 Međusobni položaj dviju kružnica
Ivan 8657
190 Odnos središnjeg i obodnog kuta
Ivan 9060
191 Talesov poučak
Ivan 13892
192 Pravac i kružnica
Ivan 7185
193 Opseg kruga
Ivan 10762
194 Kružni luk
Ivan 8949
195 Površina kruga
Ivan 7391
196 Koordinatni sustav u ravnini
9998
197 Metoda suprotnih koeficijenata
27154
198 Sustav dviju jednadzbi s dvije nepoznanice
17406
199 Potencije
4538
200 Preslikavanje ravnine
Vedrana 18479
201 Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost
Vedrana 17495
202 Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
Vedrana 18914
203 Sličnost trokuta i mnogokuta
Vedrana 12298
204 Eksponencijalna funkcija
Lovro 7673
205 Logaritamska funkcija
Lovro 7413
206 Plošni integral 2. vrste
Lovro 9458
207 Vektori
9394
208 Složeniji integrali - metoda supstitucije
10302
209 Talesov poučak
6058
210 Kugla
22961
211 1. Skup kompleksnih brojeva
11959
212 CRTANJE GRAFA POLINOMA PROIZVOLJNOG STUPNJA
9490
213 KOSA ASIMPTOTA
9903
214 Osnovni trigonometrijski identitet.
18864
215 Korijeni. Svojstva. Primjeri.
19798
216 LIMESI FUNKCIJA U BESKONAČNOSTI
6345
217 Logaritamska funkcija - svojstva. Primjeri
13543
218 POLINOMI
37268
219 Pravila deriviranja i primjeri
27507
220 Potencije - osnovne operacije
28054
221 Faktorizacija polinoma
29440
222 Integral i primitivna funkcija
20218
223 Limes niza
17748
224 Nizovi
13705
225 KVADRIRANJE za 8 razrede
6619
226 proporcionalnosti - zadatak
5044
227 Prebrojivi skupovi
5149
228 Kombinacije
5134
229 Geometrijska vjerovatnost
4608
230 Eksplicitni oblik jednadžbe pravca
7843
231 Jednadžba tangente iz točke na kružnicu
7266
232 Jednadžba tangente u točki kružnice
12147
233 Kružnica
4729
234 Adicijske formule
40951
235 Permutacije
7413
236 Geometrijski niz
6334
237 Princip matematičke indukcije
14850
238 Aritmetički niz
8767
239 Princip uzastopnog prebrojavanja
8751
240 Kolinearnost točaka
25633
241 Obrnuta proporcionalnost
16334
242 Kompleksni brojevi
Vedrana 12184
243 Sukladnost trokuta - poučci
16175
244 3.r.gimnazije (2.pol.) -Teorija: Vektori
9679
245 Pitagorin poučak
Vedrana 5526
246 Moja matematika:-)
7319
247 Polinomi
6425
248 Funkcije
5550
249 Primjena trigonometrije trokuta
13868
250 Trigonometrija pravokutnog trokuta
12141
251 Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
16876
252 matematička indukcija
10499
253 Neki poučci o kutovima
12276
254 Kutovi
10163
255 Rotacija i centralna simetrija
14132
256 Neka svojstva izometrija i osnih simetrija
18821
257 Aksiomi Euklidske geometrije ravnine
11270
258 Rješenje kvadratne jednadžbe
Vedrana 6638
259 Faktorijele
Vedrana 6882
260 Modul kompleksnog broja
12800
261 Svojstva potencija i eksponencijalne funkcije
16298
262 Euklidov algoritam za određivanje najveće zajedničke mjere (najvećeg zajedničkog djelitelja)
39345
263 Zapis beskonačnog decimalnog racionalnog broja u obliku razlomka
Antonela 17827
264 Kompleksni broj
Vedrana 6147
265 Rješenja maturalne zadaće
5925
Obavjest VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Matematika
Ivan 42993
Formule VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Četverokuti
Bruno 4498
2 Trigonometrijske funkcije
Frane 8720
3 Korijeni
13750
4 Formule - Algebarski izrazi
149671
5 Potencije
Vedrana 17196
6 Kvadrati i kubovi
Vedrana 27932
7 MJERNE JEDINICE (pretvorba)
JULIJANA 953096
8 Trigonometrijske funkcije
Ivan 11326
9 Algebarski izrazi
26782
10 Formule pretvorbe
7937
11 Trigonometrijski identiteti
10274
12 SIN COS POUČCI
7814
13 Osnovni tablični integrali
Ivan 59142
14 Grafovi elementarnih funkcija
Ivan 6577
15 Kompleksni brojevi
5048
16 Postotni i kamatni račun
16317
17 Afina funkcija
9965
18 Kvadratna jednadžba
10533
19 Kvadratna funkcija
22497
20 Eksponencijalna funkcija
4861
21 Logaritamska funkcija
6378
22 Pravac
7987
23 Algebarski izrazi
5733
24 Potencije
4684
25 Trokut
5143
26 Pravilni mnogokuti
9594
27 Osnovne tablične derivacije
Ivan 38500
Viša matematika VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću INVERZNE MATRICE
Tina 8815
2 Ekstremi funkcija više varijabli
Tina 9298
3 Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću DETERMINANTI (Cramerovo pravilo)
Tina 11986
4 Matrice
Tina 3886
5 Globalni ekstremi
Tina 14328
6 Uvjetni ekstremi
Tina 7411
7 SVOJSTVA INTEGRALA
Dejan 10050
8 Diferencijalne jednadžbe
4858
9 Derivacije
6229
10 Beskonačni Redovi
3961
11 Analiza toka funkcije
7606
12 Diferencijalne jednadžbe višeg reda
4607
13 Diferencijalne jednadžbe primjena
4697
14 Funkcije dviju ili više promjenjivih A
4549
15 Funkcije dviju ili više promjenjivih B
4154
16 Funkcije limes neprekinutost
4929
17 Funkcije u parametarskom i polarnom obliku
4368
18 Vektori u prostoru
5534
19 Teoremi srednje vrijednosti
4146
20 Određeni integrali
4952
21 Nepravi integrali
5043
22 Neodređeni integrali
5589
23 Laplaceova transformacija
7216
24 Aritmetički niz
60234
Riješeni zadaci VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Riješeni zadaci - Dakić(zbirka zadataka 1.razred srednje)
Hana 3293
2 Potencije (1. r. SŠ)
Ana-Marija 9267
3 DM A razina 2015. ljeto 1. - 5. zad
Ana-Marija 2791
4 Postoci
Slađana 4792
5 Trigonometrijski zadaci
5366
6 Proporcije i obrnute proporcije
7369
7 APSOLUTNE VRIJEDNOSTI I NEJEDNAKOSTI
drago 8008
8 Matematika neki zadaci iz geometrije
Danijel 7428
9 Mnogokuti - sve formule i riješeni zadaci - 7 razred
Vatroslav 250907
10 Brojevni sustav - zadaci
Vedrana 21664
11 Potenciranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 29439
12 Primjer zadatka: oplošje krnjeg stošca
12412
13 Inicijalni ispit 7 razred
Vatroslav 85816
14 Kvadriranje 8 razred - provjera znanja
Vatroslav 29169
15 Kružnica i krug - TEST 7 razred
Vedrana 25688
16 PITAGORIN POUČAK - primjer ispita s rješenjima
Vatroslav 102189
17 Vektori i matrice
8270
18 Uvod u statistiku
4949
19 Trigonometrija
10023
20 Sistem linearnih jednadžbi
6485
21 Razni zadaci, testovi
7999
22 Razlomci
13206
23 Potencije i korjeni
12339
24 Polinomi i racionalni izrazi
6679
25 Permutacije, kombinacije, vjerojatnost
20367
26 Određeni integrali
6491
27 Nejednadžbe
10589
28 Mate Vijuga, riješeni zadaci iz matematike
18120
29 Kvadratne jednadžbe
6134
30 Kompleksni brojevi
4788
31 Jednadžbe višeg reda
5109
32 Geometrija
6365
33 Funkcije
5226
34 Eksponencijalne logaritamske jednadžbe
16077
35 Digitalna algebra
4338
36 Aritmetički geometrijski niz, red, binomni poučak
12508
37 Analitička geometrija
11014
38 Osnove elektrotehnike: zadatak s otpornicima
10995
39 Vektori
26754
40 Godišnji ispit znanja I
7749
41 Godišnji ispit znanja II
6875
Zezancija VRH
# Naslov članka Autor Posjeta
1 Benfordov zakon
Andrej 7328
2 1=2 ???
Jasmin 3551
3 Komplexni broj
Jasmin 4577
4 Sinus i 6
Jasmin 3484
5 Sinus na kvadrat
Jasmin 8788
6 Svi su brojevi isti
Jasmin 4261
7 Za roditelje: 4=5
Jasmin 4719
8 1 kuna = 1 lipa
Jasmin 5016
9 0=2 ??
Jasmin 3953
10 Puna čaša= Prazna čaša
Jasmin 4859

Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

Imate objavljen oglas, istaknite ga:

  1. prijavite se na stranicu
  2. na oglasu kliknete na "Istaknite svoj oglas"
  3. sljedite jednostavne upute

Detaljniji opis i cjenik

classroom

Pišite lekcije i povećajte posjećenost svog oglasa

Pišite kratke lekcije i pomognite djeci u njihovoj potrazi za znanjem, a vaš oglas će biti prikazan u vrhu lekcije koju ste napisali. Na taj način možete i jednostavno dogovoriti instrukcije umjesto da vas traže preko tražilice u moru ostalih instruktora.

Detaljnije

Predajte novi oglas Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta

Novo! Imate pitanje? Postavite ga ovdje! Postavite pitanje Instruktori, odgovarajte na pitanja, jer su odgovori i komentari povezani sa Vašim oglasom
Trenutno aktivnih Gostiju: 140