PERFEKT, KRATKA PROVJERA, 6.r.

Ime i prezime .........................................................................................................

 

  1. Perfekt je .....................   ....................... glagolsko vrijeme za izricanje radnje u ................................................ . Tvori se od ............................................. i ................................................... . Perfekt kojemu je izostavljen ......................... ........................................ zovemo .......................................... .

 

  1. Ispravi pogreške.
    1. Dragoš je najviše voljeo raditi u mlinu.

..................................................................................................

  1. Tako se živilo u Labudovu, kraju uz rijeku.

...................................................................................................

  1. Htjeo sam van, ali mi majka nije dopustila.

...................................................................................................

 

  1. Napiši pomoćne glagole biti i htjeti u perfektu (sva lica).

BITI                                                                  HTJETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. a) Futurski perfekt izriče radnju koja se može i ne mora dogoditi u budućnosti.   DA   NE

b) Krnji je perfekt čest u pričama i poslovicama.           DA     NE

c) Kada se pojavljuje više perfekata zaredom pomoćni je glagol dovoljno napisati samo uz prvi glagol u rečenici.       DA     NE

d) U 3.l.jd. pomoćni se glagol izostavlja ako je riječ o povratnom glagolu. DA     NE

e) Perfektu ne možemo odrediti kategoriju roda.          DA     NE

 

Ažurirano (Ponedjeljak, 21 Ožujak 2011 18:12)