Zadaci za provjeru znanja iz hrvatskoga jezika za osnovnu školu

(glagolski oblici koji izriču prošlo vrijeme)

 

1. Nabroji složene glagolske oblike kojima se izriče prošlo vrijeme.

________________________________________________________________________

2. Sljedeće rečenice prepiši u perfektu.

a) 21. ožujka prvi je dan proljeća.  _______________________________________________

b) Svaki dan gledaju istu seriju.  _________________________________________________

c) Morate platiti račun za plin. __________________________________________________

 

3. Napiši sljedeće glagole u traženim oblicima aorista.

a) prespavati, 2. os. mn. _________________________

b) proslaviti, 1. os. jd. _________________________

c) podići, 3. os. jd. __________________________

 

4. Napiši imperfekt glagola moliti i tresti u svim oblicima.


MOLITI                                                                      TRESTI

1. _______________   1. ______________         1. _______________     1. ______________

2. _______________   2. ______________         2. _______________     2. ______________

3. _______________   3. ______________          3. _______________     3. ______________5. Zaokruži aoriste.

zapjevaste, gledaše, tračah, zaplesaše, ustadoh

6. Napiši oba načina tvorbe pluskvamperfekta glagola probuditi se u sljedećim oblicima.

a) 1. os. jd. ______________________________________________________________

b) 3. os. jd. ______________________________________________________________

c) 2. os mn. ______________________________________________________________

7. Podcrtaj glagole i imenuj prošle glagolske oblike u sljedećim rečenicama.

a) Kada vidje da je na semaforu crveno, naglo zakoči. _______________________________

b) Svi su prestali govoriti kada je ona viknula. _____________________________________

c) Bijahu se najeli te pođoše spavati. _____________________________________________

 

8. Iz ulomka ispiši sve glagole u perfektu, aoristu, imperfektu i pluskvamperfektu.

Jednog jutra u proljeće ustade stari Vjest rano prije sunca, probudi svoja tri unuka i reče im da idu u šumu, gdje su lani med vadili, i da vide kako li su pčelci prezimili i izlaze li već pčelice od zimskoga sna. Marun, Ljutiša i Potjeh ustadoše, opremiše se i odoše.
Bijaše dobar komad puta do onog mjesta, gdje bijahu pčelci. No sva tri brata poznavahu šumske prolaze, zato uđoše sigurno i radosno u šumu. Nego u šumi bijaše još nekud tamno i nemilo, jer sunce još ne bijaše granulo, niti su se čule ptice ili zvjerke. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom zlobni Bjesomar, vladar svih šumskih bjesova.

Ivana Brlić-Mažuranić: Kako je Potjeh tražio istinu

 

Perfekt: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

Aorist: __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

 

 

Imperfekt: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Pluskvamperfekt: __________________________________________________________

________________________________________________________________

Ažurirano (Četvrtak, 08 Prosinac 2011 10:46)